Документа / Прописи
1. Извештај о самовредновању УО
       1.1 Извештај о самовредновању
       1.2 Мишљење о извештају о самовредновању
       1.3 Извештај о самовредновању Универзитета одбране у Београду 2020. године 2. Дозвола за рад Универзитета одбране у Београду 
       2.1 Дозвола за рад Универзитета одбране 2020. године
3. Aкредитација Универзитета одбране 
4. Статут Универзитета одбране у Београду
5. Статути Војне академије Универзитета одбране и Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране СВЛ 17/12
6. Допуна Правилника - докторске дисертације - СВЛ 12-16
7. Допуна Правилника о доношењу студијских програма СВЛ 12-13
8. Измена Правилника - докторска дисертација СВЛ 25-13
9. Измена Правилника о стицању звања наставника УО - СВЛ 3-17
10. Измене Правилника о НИР на УО - СВЛ 12-18
11. Измене Правилника о НИР на УО - СВЛ 22-15
12. Кодекс професионалне етике на Универзитету одбране у Београду
13. Пословник о раду Савета Универзитета одбране у Београду
14. Пословник о раду Сената УО - СВЛ 37-21
15. Правилник - докторска дисертација СВЛ 36-21
16. Правилник о ангажовању наставника на другој ВШУ - СВЛ 37-21
17. Правилник о додели почасног доктората - СВЛ 2-12
18. Правилник о додели звања проф емеритус - СВЛ 38-21
19. Правилник о доношењу студијских програма СВЛ 37-21
20. Правилник о упису на студијске програме - СВЛ 42-21
21. Правилник о гостујућем професору - СВЛ 43-21
22. Правилник о Кадетском парламенту Универзитета одбране
22. Правилник о кадетском вредновању наставника - СВЛ 43-21
24. Правилник о НИР на УО - СВЛ 36-21
25. Правилник о обезбеђењу квалитета - СВЛ 41-21
26. Правилник о полагању испита - СВЛ 41-21
27. Правилник о признавању страних ВШИ - СВЛ 37-21
28. Правилник о самовредновању - СВЛ 42-21
29. Правилник о стицању звања наставника УО - СВЛ 40-21
30. Правилник о приступном предавању наставника - СВЛ 42-21
31. Правилник о учешћу лица са научним звањем у настави - СВЛ 35-21
32. Правилник о уџбеницима - СВЛ 36-21
33. Стратегија обезбеђења квалитета - СВЛ 43-21
34. УПУТСТВО за документацију и извештај – пречишћен текст
35. Нострификација - образац 
36. Уплатница - Нострификација диплома
37. Образац - Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника 
38. Стратегија интернационализације 
39. Акциони план за спровођење стратегије интернационализације Универзитетa одбране 2018. - 2023.
40. Стратегија мобилности кадета и запослених на Универзитету одбране 2018. - 2023.
41. Акциони план за спровођење Стратегије мобилности кадета и запослених на Универзитету одбране 2018. - 2023.
42. Правилник о реализацији и процедурама признавања мобилности кадета / студената и ЕСП бодова
43. Правилник о процедури учешћа Универзитета одбране у кредитној мобилности Програма ERASMUS+
44. Правила и услови за селекцију кадета, наставног и ненаставног особља Универзитета одбране за мобилност у оквиру ERASMUS+ програма
45. Erasmus Policy Statement
46. Закон о високом образовању - задња измена 6-2020-др закон    
Прописи о војном образовању:

1. Критеријуми за рангирање најбољих кадета и слушалаца УО
2. Правилник о ангажовању наставника у ВСУ - СВЛ-13-19
3. Правилник о документацији и евиденцији ВСУ - СВЛ 15-19
4. Правилник о јавним исправама ВСУ - СВЛ-14-19
5. Правилник о оспособљавању у ШРО и пријем у ПВС - СВЛ-14-19
6. Правилник о посебним облицима усавршавања - СВЛ 11-19
7. Правилник о пријему страних држављана у ВСУ - СВЛ-13-19
8. Правилник о програмима образовања током живота - СВЛ 11-19
9. Правилник о регистру војношколских установа - СВЛ-12-19
10. Правилник о школовању лица из грађанства - СВЛ-12-19
11. Правилник о школовању на другим универзитетима у РС - СВЛ-12-19
12. Правилник о школовању у иностранству - СВЛ-12-19
13. Правилник о упису кадета и студената на СП ВА - СВЛ-12-19
14. Правилник о упису ученика СВС на УО и ПВС - СВЛ-14-19
15. Правилник о усавршавању наставника у СВС - СВЛ-14-19
16. Закон о војном образовању СГ РС 36-2018