Признавање страних високошколских исправа и вредновање страних студијских програма
Признавање страних високошколских исправа је поступак којим се имаоцу те исправе утврђује право у погледу наставка образовања, односно, у погледу запошљавања.

У поступку признавања ради наставка образовања у систему високог образовања Републике Србије, имаоцу стране високошколске  исправе, утврђује се право на наставак започетог високог образовања, односно, право на укључивање у нивое високог образовања.
У поступку признавања, ради запошљавања, имаоцу стране високошколске исправе, утврђује се врста и ниво студија, као и стручни, академски, односно,  научни назив.

Поступак признавања се не спроводи када је јавна исправа стечена на територији СФРЈ до 27. априла 1992. године.
Поступак признавања се спроводи у складу са одредбaма Закона и Правилника о признавању страних високошколских исправа и вредновање страних студијских програма Универзитета.