Комисија за обезбеђење квалитета
Ради обезбеђења квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета у оквиру Универзитета одбране образује се Комисија за обезбеђење квалитета. Комисија има девет чланова, и то шест чланова (по два члана из сваког образовно-научног поља) који се бирају из реда наставног особља Универзитета, на предлог високошколских јединица, два члана који се бирају из реда кадета, на предлог Кадетског парламента Универзитета и једног члана који се бира из реда ненаставног особља.

Комисија  припрема предлог Стратегије обезбеђивања квалитета и израђује акционе планове за спровођење Стратегије, промовише изградњу културе квалитета на Универзитету, припрема предлог побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање, планира и припрема активности везане за праћење и контролу квалитета, према годишњем плану рада, разматра извештаје о редовном самовредновању Универзитета и даје своје мишљење, подноси извештај Сенату о стању у области квалитета најмање једанпут годишње, предлаже, по потреби, ванредно самовредновање у појединим областима, предлаже спољашњу проверу квалитета и пружа стручну помоћ у припреми документације за акредитацију пред надлежним органом, прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђивања квалитета и предлаже мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета, образује радна тела, доноси општа акта из своје надлежности, даје мишљења и препоруке, обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада.

Састав Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета одбране у Београду:
 1. пуковник ванредни професор др Јовица Богданов, председник,
 2. војни службеник ванредни професор др Бисерка Вукомановић Ђурђевић, заменик председника,
 3. пуковник ванредни професор др Иван Тот, члан,
 4. војни службеник ванредни професор др Виолета Рабреновић, члан,
 5. војни службеник ванредни професор др Јелена Петровић, члан,
 6. потпуковник доцент др Винко Жнидаршич, члан,
 7. потпуковник Драган Радојковић, члан,
 8. кадет Јелена Ђоковић, члан, и
 9. кадет Митар Симовић, члан.
Контакт: jovica.bogdanov@va.mod.gov.rs (телефон: 011/3603-058)

Секретар Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета одбране у Београду:
 • војни службеник Оливера Благојевић (телефон: 011/3603-756).
Реализоване седнице у 2023. години:

62. седница, одржана дана 27. јануара 2023. године:
 • Разматрање Извештаја о кадетском односно студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада наставника Војне академије Универзитета одбране у Београду у школској 2021/2022. години (Бр. 26-1940 од 14. октобра 2022. године).
 • Разматрање Извештаја о раду Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета одбране у Београду у 2022. години.
 • Разматрање Плана рада Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета одбране у Београду у 2023. години.
63. седница, одржана дана 3. марта 2023. године:
 • Разматрање нацрта Извештаја о стању квалитета Универзитета одбране у Београду у 2022. години.
64. седница, одржана дана 6. априла 2023. године:
 • Формирање радне групе за надзор над кадетским односно студентским вредновањем квалитета студија и педагошког рада наставника на Универзитету одбране у школској 2022/2023. години.