Уписи и конкурси на Универзитету одбране
На акредитоване студијске програме, које реализују високошколске јединице у саставу Универзитета, могу се уписати кандидати под условима и на начин утврђен законом и општим актом Универзитета.Лице која се упише на основне академске студије високошколске јединице стиче статус кадета. Лице које се упише на студије II и III степена стиче статус студента.Лица која се школују за потребе Министарства одбране и Војске Србије, финансирају се средставима обезбеђеним за потребе образовања система одбране у оквиру обима средстава Министарства одбране опредељених Законом о буџету Републике  Србије.

На акредитоване студијске програме могу се уписати и школовати лица из грађанства и страни држављани под условима и на начин утврђен законом и општим актом Универзитета.Лице из грађанства које се упише на акредитоване студијске програме високошколске једнице у саставу Универзитета стиче статус студента.Лица из грађанства се самофинансирају у складу са законом и општим актима универзитета, односно високошколских јединица. Страни држављанин се школују у складу са међудржавним уговором. Страни држављанин се може уписати на одговарајући студијски програм високошколске јединице у оквиру Универзитета у складу са општим актом високошколске јединице.

На предлог високошколских јединица у свом саставу Универзитет доставља организационој јединици Министарства одбране надлежној за људске ресурсе текст заједничког конкурса (у даљем тексту: конкурс) за упис на студије које се организују на Универзитету.
Конкурс садржи:

1)    број кадета и студената за одређене студијске програме,
2)    услове за упис,
3)    мерила за утврђивање редоследа кандидата,
4)    поступак спровођења конкурса,
5)    начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед,
6)    висину школарине, коју плаћају студенти који се самофинансирају.

Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године.