Upisi i konkursi na Univerzitetu odbrane
Na akreditovane studijske programe, koje realizuju visokoškolske jedinice u sastavu Univerziteta, mogu se upisati kandidati pod uslovima i na način utvrđen zakonom i opštim aktom Univerziteta.Lice koja se upiše na osnovne akademske studije visokoškolske jedinice stiče status kadeta. Lice koje se upiše na studije II i III stepena stiče status studenta.Lica koja se školuju za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, finansiraju se sredstavima obezbeđenim za potrebe obrazovanja sistema odbrane u okviru obima sredstava Ministarstva odbrane opredeljenih Zakonom o budžetu Republike  Srbije.

Na akreditovane studijske programe mogu se upisati i školovati lica iz građanstva i strani državljani pod uslovima i na način utvrđen zakonom i opštim aktom Univerziteta.Lice iz građanstva koje se upiše na akreditovane studijske programe visokoškolske jednice u sastavu Univerziteta stiče status studenta.Lica iz građanstva se samofinansiraju u skladu sa zakonom i opštim aktima univerziteta, odnosno visokoškolskih jedinica. Strani državljanin se školuju u skladu sa međudržavnim ugovorom. Strani državljanin se može upisati na odgovarajući studijski program visokoškolske jedinice u okviru Univerziteta u skladu sa opštim aktom visokoškolske jedinice.

Na predlog visokoškolskih jedinica u svom sastavu Univerzitet dostavlja organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane nadležnoj za ljudske resurse tekst zajedničkog konkursa (u daljem tekstu: konkurs) za upis na studije koje se organizuju na Univerzitetu.
Konkurs sadrži:

1)    broj kadeta i studenata za određene studijske programe,
2)    uslove za upis,
3)    merila za utvrđivanje redosleda kandidata,
4)    postupak sprovođenja konkursa,
5)    način i rokove za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled,
6)    visinu školarine, koju plaćaju studenti koji se samofinansiraju.

Konkurs se objavljuje najkasnije pet meseci pre početka školske godine.