Dokumenta / Propisi
1. Izveštaj o samovrednovanju UO
       1.1 Izveštaj o samovrednovanju
       1.2 Mišljenje o izveštaju o samovrednovanju
       1.3 Izveštaj o samovrednovanju Univerziteta odbrane u Beogradu 2020. godine 2. Dozvola za rad Univerziteta odbrane u Beogradu 
       2.1 Dozvola za rad Univerziteta odbrane 2020. godine
       2.2 Rešenje o dopuni dozvole za rad
3. Akreditacija Univerziteta odbrane 
4. Statut Univerziteta odbrane u Beogradu
5. Statuti Vojne akademije Univerziteta odbrane i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane SVL 17/12
6. Dopuna Pravilnika - doktorske disertacije - SVL 12-16
7. Dopuna Pravilnika o donošenju studijskih programa SVL 12-13
8. Izmena Pravilnika - doktorska disertacija SVL 25-13
9. Izmena Pravilnika o sticanju zvanja nastavnika UO - SVL 3-17
10. Izmene Pravilnika o NIR na UO - SVL 12-18
11. Izmene Pravilnika o NIR na UO - SVL 22-15
12. Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu odbrane u Beogradu
13. Poslovnik o radu Saveta Univerziteta odbrane u Beogradu
14. Poslovnik o radu Senata UO - SVL 37-21
15. Pravilnik - doktorska disertacija SVL 7-24
16. Pravilnik o angažovanju nastavnika na drugoj VŠU - SVL 37-21
17. Pravilnik o dodeli počasnog doktorata - SVL 2-12
18. Pravilnik o dodeli zvanja prof emeritus - SVL 38-21
19. Pravilnik o donošenju studijskih programa SVL 37-21
20. Pravilnik o upisu na studijske programe - SVL 42-21
21. Pravilnik o gostujućem profesoru - SVL 43-21
22. Pravilnik o Kadetskom parlamentu Univerziteta odbrane
22. Pravilnik o kadetskom vrednovanju nastavnika - SVL 43-21
24. Pravilnik o NIR na UO - SVL 36-21
25. Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta - SVL 41-21
26. Pravilnik o polaganju ispita - SVL 41-21
27. Pravilnik o priznavanju stranih VŠI - SVL 37-21
28. Pravilnik o samovrednovanju - SVL 42-21
29. Pravilnik o sticanju zvanja nastavnika UO - SVL 40-21
30. Pravilnik o pristupnom predavanju nastavnika - SVL 42-21
31. Pravilnik o učešću lica sa naučnim zvanjem u nastavi - SVL 35-21
32. Pravilnik o udžbenicima - SVL 36-21
33. Strategija obezbeđenja kvaliteta - SVL 43-21
34. UPUTSTVO za dokumentaciju i izveštaj – prečišćen tekst
35. Nostrifikacija - obrazac 
36. Uplatnica - Nostrifikacija diploma
37. Obrazac - Izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika 
38. Strategija internacionalizacije 
39. Akcioni plan za sprovođenje strategije internacionalizacije Univerziteta odbrane 2018. - 2023.
40. Strategija mobilnosti kadeta i zaposlenih na Univerzitetu odbrane 2018. - 2023.
41. Akcioni plan za sprovođenje Strategije mobilnosti kadeta i zaposlenih na Univerzitetu odbrane 2018. - 2023.
42. Pravilnik o realizaciji i procedurama priznavanja mobilnosti kadeta / studenata i ESP bodova
43. Pravilnik o proceduri učešća Univerziteta odbrane u kreditnoj mobilnosti Programa ERASMUS+
44. Pravila i uslovi za selekciju kadeta, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta odbrane za mobilnost u okviru ERASMUS+ programa
45. Erasmus Policy Statement
46. Zakon o visokom obrazovanju - zadnja izmena 6-2020-dr zakon    
Propisi o vojnom obrazovanju:

1. Kriterijumi za rangiranje najboljih kadeta i slušalaca UO
2. Pravilnik o angažovanju nastavnika u VSU - SVL-13-19
3. Pravilnik o dokumentaciji i evidenciji VSU - SVL 15-19
4. Pravilnik o javnim ispravama VSU - SVL-14-19
5. Pravilnik o osposobljavanju u ŠRO i prijem u PVS - SVL-14-19
6. Pravilnik o posebnim oblicima usavršavanja - SVL 11-19
7. Pravilnik o prijemu stranih državljana u VSU - SVL-13-19
8. Pravilnik o programima obrazovanja tokom života - SVL 11-19
9. Pravilnik o registru vojnoškolskih ustanova - SVL-12-19
10. Pravilnik o školovanju lica iz građanstva - SVL-12-19
11. Pravilnik o školovanju na drugim univerzitetima u RS - SVL-12-19
12. Pravilnik o školovanju u inostranstvu - SVL-12-19
13. Pravilnik o upisu kadeta i studenata na SP VA - SVL-12-19
14. Pravilnik o upisu učenika SVS na UO i PVS - SVL-14-19
15. Pravilnik o usavršavanju nastavnika u SVS - SVL-14-19
16. Zakon o vojnom obrazovanju SG RS 36-2018

Uputstva:

1. Uputstvo za formiranje digitalnog repozitorijuma
2. Uputstvo o postupku provere na plagijarizam