Savet Univerziteta
Savet Univerziteta je organ upravljanja Univerzitetom. Savet Univerziteta ima ukupno 17 članova, od kojih  11 članova, kao predstavnike Univerziteta, biraju visokoškolske jedinice u sastavu Univerziteta: Vojna akademija bira sedam predstavnika, Medicinski fakultet VMA bira četiri predstavnika, tri člana bira Kadetski parlament Univerziteta i tri člana, u ime osnivača, imenuje Vlada Republike Srbije, u skladu sa zakonom.
 
Savet Univerziteta  donosi Statut Univerziteta na predlog Senata Univerziteta,  donosi finansijski plan, na predlog Senata Univerziteta, usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, na predlog Senata Univerziteta, usvaja plan korišćenja sredstava za investicije, na predlog Senata Univerziteta, daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava, donosi odluku o visini školarine, na predlog Senata Univerziteta, podnosi Vladi Republike Srbije preko Ministarstva odbrane izveštaj o poslovanju, najmanje jedanput godišnje, donosi druge opšte akte Univerziteta u skladu sa ovim statutom, daje saglasnost na statut visokoškolske jedinice u svom sastavu, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Univerziteta odbrane.