Савет Универзитета
Савет Универзитета је орган управљања Универзитетом. Савет Универзитета има укупно 17 чланова, од којих  11 чланова, као представнике Универзитета, бирају високошколске јединице у саставу Универзитета: Војна академија бира седам представника, Медицински факултет ВМА бира четири представника, три члана бира Кадетски парламент Универзитета и три члана, у име оснивача, именује Влада Републике Србије, у складу са законом.
 
Савет Универзитета  доноси Статут Универзитета на предлог Сената Универзитета,  доноси финансијски план, на предлог Сената Универзитета, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Сената Универзитета, усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Сената Универзитета, даје сагласност на расподелу финансијских средстава, доноси одлуку о висини школарине, на предлог Сената Универзитета, подноси Влади Републике Србије преко Министарства одбране извештај о пословању, најмање једанпут годишње, доноси друге опште акте Универзитета у складу са овим статутом, даје сагласност на статут високошколске јединице у свом саставу, обавља и друге послове у складу са законом и статутом Универзитета одбране.