Правила студирања
Кадет и студент који се финансира из буџета Министарства одбране опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова.

Самофинансирајући студент опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. Полагањем испита кадет, односно студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом.
Кадет, односно студент који у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова има право да се упише у наредну школску годину. Изузетно, кадет може да упише наредну школску годину, ако у претходној школској години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова.Кадет који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, губи право на школовање.

Кадет високошколске јединице, који из здравствених или других оправданих разлога у одређеном року не положи одређене испите из текуће године студија, може да обнови годину студија, у складу са општим актом високошколске јединице.

Кадету коме је одобрено да обнови годину студија, а у наредној години школовања нема студијског програма на коме је започео школовање, дужан је да се писмено изјасни о томе да ли жели да настави школовање на другом студијском програму, уз полагање диференцијалних испита.
Кадет може у складу са одредбама статута високошколске јединице, након полагања заосталих испита, да упише наредну годину школовања у млађој класи, у складу са законом и општим актом високошколске јединице.