Студије
Универзитет остварује своју делатност организовањем студијских програма и то на свим нивоима студија. Студијски програми остварују се у оквиру образовно-научних поља утврђених у складу са одлуком Националног савета за високо образовање.
Универзитет остварује и студијске програме у интердисциплинарним и мултидисциплинарним областима.Делатност Универзитета заснива се на јединству образовног и научноистраживачког рада.