Врсте и нивои студирања
Академске студије оспособљавају кадете за развој и примену научних и стручних достигнућа. Према нивоу студија, разликују се: студије првог степена- основне академске студије; студије другог степена - мастер академске студије  и специјалистичке академске студије и студије трећег степена - докторске академске студије.

Oсновне академске студије имају од 180 до 240 ЕСПБ у зависности од дужине трајања студија (три или четири године), а мастер академске студије имају најмање 60 ЕСПБ, када је претходно остварен обим основних академских студија од 240 ЕСПБ, односно 120 ЕСПБ када је претходно остварен обим основних академских студија од 180 ЕСПБ. Специјалистичке академске студије најмање 60 ЕСПБ када су претходно завршене мастер академске студије. Докторске академске студије имају најмање 180 ЕСПБ, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ  на основним академским и мастер академским студијама.

Законом је дозвољена могућност да студијски програми из медицинских наука могу организовати интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија. У том случају остварени обим студија износи 360 ЕСПБ.
 
Називи студијских програма акредитованих на високошколским јединицама  Универзитета одбране приказани су у табели1.

Војна академија реализује студијске програме на основним, мастер и докторским академским студијама у пољу друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и природно-математичких наука, као и студијске програме у оквири интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних студија, реализује војно оспособљавање кадета, основни командно-штабни курс, командно-штабно усавршавање, генералштабно усавршавање и Високе студије одбране и безбедности  и обавља научноистраживачки рад. Војна академија реализује и студијске програме за стицање заједничке дипломе и то: Војноиндустријско инжењерство – основне и мастер академске студије са Факултетом инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Мехатроника на моторним возилима – мастер академске студије са Државним универзитетом у Новом Пазару.

Медицински факултет Војномедицинске академије реализује интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије и докторске академске студије.