Kadetski parlament
Kadetski parlament Univerziteta je organ preko kojeg kadeti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Univerzitetu. Kadetski parlament Univerziteta ima 15 članova.

Kadetski parlamenti visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta, svake godine, tajnim glasanjem, biraju 12 kadeta Vojne akademije i tri kadeta Medicinskog fakulteta VMA u Kadetski parlament Univerziteta. Mandat članova Kadetskog parlamenta Univerziteta traje godinu dana, od dana konstituisanja Kadetskog parlamenta.

 

   
    PREDSEDNIK KADETSKOG PARLAMENTA

    kadet Ivona Jašić
    kontakt: kadetski.parlament@mod.gov.rs
    


 


   
    KADET PROREKTOR UNIVERZITETA ODBRANE

    kadet Lazar Milić
    kontakt: kadet.prorektor@mod.gov.rs