Senat Univerziteta
Senat je najviši stručni organ Univerziteta. Senat ima 17 članova. Senat čine dekani visokoškolskih jedinica i po pravilu četiri redovna profesora iz Vojne akademije i tri redovna profesora sa Medicinskog fakulteta VMA.

Članovi Senata koji nisu redovni profesori, ne mogu učestvovati u glasanju kada je na dnevnom redu odlučivanje o izboru u zvanje redovnog profesora. Rektor i prorektori su članovi Senata. Rektor predsedava sednicama Senata.