Komisija za obezbeđenje kvaliteta
Radi obezbeđenja kvaliteta u donošenju i sprovođenju strategije, standarda i postupka za obezbeđenje kvaliteta u okviru Univerziteta odbrane obrazuje se Komisija za obezbeđenje kvaliteta. Komisija ima devet članova, i to šest članova (po dva člana iz svakog obrazovno-naučnog polja) koji se biraju iz reda nastavnog osoblja Univerziteta, na predlog visokoškolskih jedinica, dva člana koji se biraju iz reda kadeta, na predlog Kadetskog parlamenta Univerziteta i jednog člana koji se bira iz reda nenastavnog osoblja.

Komisija  priprema predlog Strategije obezbeđivanja kvaliteta i izrađuje akcione planove za sprovođenje Strategije, promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Univerzitetu, priprema predlog poboljšanja standarda, procedura i metoda provere kvaliteta, u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, planira i priprema aktivnosti vezane za praćenje i kontrolu kvaliteta, prema godišnjem planu rada, razmatra izveštaje o redovnom samovrednovanju Univerziteta i daje svoje mišljenje, podnosi izveštaj Senatu o stanju u oblasti kvaliteta najmanje jedanput godišnje, predlaže, po potrebi, vanredno samovrednovanje u pojedinim oblastima, predlaže spoljašnju proveru kvaliteta i pruža stručnu pomoć u pripremi dokumentacije za akreditaciju pred nadležnim organom, prati ostvarivanje Strategije, standarda i procedura obezbeđivanja kvaliteta i predlaže mere za otklanjanje uočenih slabosti, u cilju poboljšanja kvaliteta, obrazuje radna tela, donosi opšta akta iz svoje nadležnosti, daje mišljenja i preporuke, obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.

Sastav Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta odbrane u Beogradu:
 1. pukovnik vanredni profesor dr Jovica Bogdanov, predsednik,
 2. vojni službenik vanredni profesor dr Biserka Vukomanović Đurđević, zamenik predsednika,
 3. pukovnik vanredni profesor dr Ivan Tot, član,
 4. vojni službenik vanredni profesor dr Violeta Rabrenović, član,
 5. vojni službenik vanredni profesor dr Jelena Petrović, član,
 6. potpukovnik docent dr Vinko Žnidaršič, član,
 7. potpukovnik Dragan Radojković, član,
 8. kadet Jelena Đoković, član, i
 9. kadet Mitar Simović, član.
Kontakt: jovica.bogdanov@va.mod.gov.rs (telefon: 011/3603-058)

Sekretar Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta odbrane u Beogradu:
 • vojni službenik Olivera Blagojević (telefon: 011/3603-756).
Realizovane sednice u 2023. godini:

62. sednica, održana dana 27. januara 2023. godine:
 • Razmatranje Izveštaja o kadetskom odnosno studentskom vrednovanju kvaliteta studija i pedagoškog rada nastavnika Vojne akademije Univerziteta odbrane u Beogradu u školskoj 2021/2022. godini (Br. 26-1940 od 14. oktobra 2022. godine).
 • Razmatranje Izveštaja o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta odbrane u Beogradu u 2022. godini.
 • Razmatranje Plana rada Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta odbrane u Beogradu u 2023. godini.
63. sednica, održana dana 3. marta 2023. godine:
 • Razmatranje nacrta Izveštaja o stanju kvaliteta Univerziteta odbrane u Beogradu u 2022. godini.
64. sednica, održana dana 6. aprila 2023. godine:
 • Formiranje radne grupe za nadzor nad kadetskim odnosno studentskim vrednovanjem kvaliteta studija i pedagoškog rada nastavnika na Univerzitetu odbrane u školskoj 2022/2023. godini.