Komisija za obezbeđenje kvaliteta
Radi obezbeđenja kvaliteta u donošenju i sprovođenju strategije, standarda i postupka za obezbeđenje kvaliteta u okviru Univerziteta odbrane obrazuje se Komisija za obezbeđenje kvaliteta. Komisija ima devet članova, i to šest članova (po dva člana iz svakog obrazovno-naučnog polja) koji se biraju iz reda nastavnog osoblja Univerziteta, na predlog visokoškolskih jedinica, dva člana koji se biraju iz reda kadeta, na predlog Kadetskog parlamenta Univerziteta i jednog člana koji se bira iz reda nenastavnog osoblja.

Komisija  priprema predlog Strategije obezbeđivanja kvaliteta i izrađuje akcione planove za sprovođenje Strategije, promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Univerzitetu, priprema predlog poboljšanja standarda, procedura i metoda provere kvaliteta, u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, planira i priprema aktivnosti vezane za praćenje i kontrolu kvaliteta, prema godišnjem planu rada, razmatra izveštaje o redovnom samovrednovanju Univerziteta i daje svoje mišljenje, podnosi izveštaj Senatu o stanju u oblasti kvaliteta najmanje jedanput godišnje, predlaže, po potrebi, vanredno samovrednovanje u pojedinim oblastima, predlaže spoljašnju proveru kvaliteta i pruža stručnu pomoć u pripremi dokumentacije za akreditaciju pred nadležnim organom, prati ostvarivanje Strategije, standarda i procedura obezbeđivanja kvaliteta i predlaže mere za otklanjanje uočenih slabosti, u cilju poboljšanja kvaliteta, obrazuje radna tela, donosi opšta akta iz svoje nadležnosti, daje mišljenja i preporuke, obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.

Sastav Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta odbrane u Beogradu:
 1. potpukovnik, docent dr Momir Stanković, dipl.inž., predsednik,
 2. vojni službenik, docent dr Aleksandra Arsović, zamenik predsednika,
 3. kapetan bojnog broda docent dr Svetislav Šoškić, član,
 4. pukovnik, vanredni profesor dr Milan Jovanović, član,
 5. major Vladimir Ristić, dipl.inž., član,
 6. vojni službenik Ivan Andrijašević, član,
 7. vojni službenik Olivera Blagojević, član,
 8. kadet Boris Mandić,
 9. kadet Uroš Stanković.
Kontakt: momir.stankovic@va.mod.gov.rs (telefon: 011/3603-748)

Sekretar Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta odbrane u Beogradu:
 • vojni službenik Olivera Blagojević (telefon: 011/3603-756).
Realizovane sednice u 2024. godini:

66. sednica, održana 26.01.2024. godine:
 • Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o rezultatima kadetskog odnosno studentskog vrednovanja kvaliteta studija i pedagoškog rada nastavnika na Univerzitetu odbrane u školskoj 2022/2023. godini.
 • Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta u 2023. godini.
 • Usvajanje plana rada Komisije za obezbeđenje kvaliteta u 2024. godini.
67. sednica, održana 04.04.2024. godine:
 • Verifikacija mandata novim članovima Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta odbrane u Beogradu.
 • Usvajanje Poslovnika o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta odbrane u Beogradu.
 • Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stanju kvaliteta na Univerzitetu odbrane u Beogradu u 2023. godini.
 • Razmatranje manjih izmena studijskih programa
 • Formiranje radne grupe za nadzor nad kadetskim odnosno studentskim vrednovanjem kvaliteta studija i pedagoškog rada nastavnika na Univerzitetu odbrane u školskoj 2023/2024. godini.