Članice Univerziteta 
Vojna akademija je visokoškolska jedinica sa svojstvom pravnog lica koja izvodi akreditovane studijske programe u polju društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka.
 
Medicinski fakultet VMA UO je visokoškolska jedinica sa svojstvom pravnog lica koja izvodi akreditovane akademske studije u polju medicinskih nauka.
 
Škola nacionalne odbrane obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i realizaciju karijernih usavršavanja profesionalnih oficira, izradu programa usavršavanja, njihovu realizaciju i evaluaciju, kao i saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, nastavnim i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu u skladu sa ovlašćenjima i poslovima koje obavlja.
 
Institut za strategijska istraživanja je naučnoistraživačka ustanova koja obavlja poslove koji se odnose na naučno istraživačke poslove iz oblasti bezbednosti i odbrane, organizacije i osnovnih principa modelovanja, ekonomskih, socioloških, psiholoških i drugih aspekata funkcionisanja sistema odbrane i vojne organizacije i istorije.