Комисија за обезбеђење квалитета
Ради обезбеђења квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета у оквиру Универзитета одбране образује се Комисија за обезбеђење квалитета. Комисија има девет чланова, и то шест чланова (по два члана из сваког образовно-научног поља) који се бирају из реда наставног особља Универзитета, на предлог високошколских јединица, два члана који се бирају из реда кадета, на предлог Кадетског парламента Универзитета и једног члана који се бира из реда ненаставног особља.

Комисија  припрема предлог Стратегије обезбеђивања квалитета и израђује акционе планове за спровођење Стратегије, промовише изградњу културе квалитета на Универзитету, припрема предлог побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање, планира и припрема активности везане за праћење и контролу квалитета, према годишњем плану рада, разматра извештаје о редовном самовредновању Универзитета и даје своје мишљење, подноси извештај Сенату о стању у области квалитета најмање једанпут годишње, предлаже, по потреби, ванредно самовредновање у појединим областима, предлаже спољашњу проверу квалитета и пружа стручну помоћ у припреми документације за акредитацију пред надлежним органом, прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђивања квалитета и предлаже мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета, образује радна тела, доноси општа акта из своје надлежности, даје мишљења и препоруке, обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада.