15.02.2024

Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе „1300 каплара” 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
расписује

К О Н К У Р С
 
за пријем кандидата из грађанства за ученике
Средње стручне војне школе „1300 каплара”
у Београду
 
У школској 2024/2025. години примају се кандидати из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике Средње стручне војне школе „1300 каплара”:
 
 • 10 кандидата за ваздухопловнотехнички смер;
 • 15 кандидата за смер јединице за електронска дејства;
 • 15 кандидата за смер телекомуникације и информатика;
 • 20 кандидата за смер артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства и
 • 15 кандидата за смер ваздушно осматрање и јављање.
 

УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.


ОПШТИ УСЛОВИ:
 
 • да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
 • да имају решење надлежног министарства о признавању основношколске исправе стечене у иностранству (за кандидате који су основно образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму) и
 • да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци, или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана затворска мера.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
 
 • да су рођени 2008. године или касније;
 • да имају минимално врло добру просечну оцену из владања током школовања и
 • да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања.
 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
 
Кандидати подносе пријаву за упис и осталу документацију Средњој стручној војној школи „1300 каплара” лично или путем препоручене поште на адресу Хумска 22, 11000 Београд у периоду од 15. фебруара до 31. марта 2024. године. Образац пријаве за упис са упуством о попуњавању и списком докумената које прилажу уз пријаву може се преузети на интернет страници Средње стручне војне школе „1300 каплара” www.vojnaskola.mod.gov.rsКандидати су у обавези да се јаве територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка где преузимају образац упитника за безбедносну проверу који након попуњавања враћају територијалном органу регионалног центра Министарства одбране. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија конкурсну документацију подносе територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.
 
Кандидати су у обавези да у пријави наведу прве три жеље у вези са избором понуђених смерова. Средња стручна војна школа „1300 каплара” има право да одустане од школовања оних смерова за које се није пријавио довољан број кандидата.
 
Кандидат уз пријаву прилаже:
 
 • уверењe о држављанству Републике Србије не старије од шест месеци;
 • извод из матичне књиге рођених не старије од шест месеци;
 • потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да му није изрицана затворска мера;
 • оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење–потврду основне школе о оценама на крају првог полугодишта VIII разреда.
 
Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају код јавног бележника.

Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Кандидати долазе на све предвиђене провере у оквиру селекције у пратњи родитеља–старатеља и том приликом су дужни да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом.

Приликом доласка на селекцију у Средњу стручну војну школу „1300 каплара” кандидат мора имати извод из свог здравственог картона који издаје изабрани лекар, а којим се потврђује да кандидат не болује од болести које су од значаја за војну професију.
 
 
СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА

Селекција кандидата за ученике Средње стручне војне школе „1300 каплара” реализује се у два дела.

Први део селекције, у трајању од два дана, обухвата психолошку и медицинско-здравствену процену. На први део селекције упућују се сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса. На медицинско-здравствену процену упућују се само кандидати који су задовољили критеријуме психолошке процене. Кандидат нема право жалбе на налаз, оцену и мишљење надлежне ВЛК.

У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати који су савладали први део селекције подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и физике, која се реализује у интернату Средње стручне војне школе „1300 каплара” (Хумска 22, Београд). Приликом доласка на проверу физичких способности кандидат са собом обавезно носи потребну спортску опрему, прописану потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да су здравствено способни за проверу физичких способности, ђачку књижицу са фотографијом и сагласност родитеља–старатеља за фотографисање и снимање кандидата током процеса селекције.

Кандидати који не испуне критеријуме провере физичке способности не упућују се на проверу знања из математике и физике.

Приликом доласка на провере знања кандидат доноси потребан школски прибор.

Критеријуми селекције јединствени су за кандидате оба пола.

Кандидат који је удаљен са провере знања из математике и физике или са провере физичких способности губи право да настави селекцију и буде рангиран.

Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата. Кандидат нема право жалбе на резултате безбедносне провере.

Кандидати који нису задовољили критеријуме медицинско-здравствене или психолошке процене, или код којих постоји безбедносни ризик за пријем на школовање у Средњој стручној војној школи „1300 каплара”, неће се рангирати.

Да би кандидат био рангиран на прелиминарној ранг-листи мора задовољити минималне критеријуме на провери физичке способности и на провери знања из математике и физике.
 
Кандидати који не заврше лекарске прегледе до 14. јуна 2024. године неће бити рангирани.

Трошкове превоза у процесу селекције сносе кандидати који конкуришу у Средњу стручну војну школу „1300 каплара”.

O терминима за селекцију, датуму, месту и времену и осталим битним информацијама у вези са процесом селекције кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Средње стручне војне школе „1300 каплара”.
 

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА:
 
Утврђивање ранг-листе пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
 
 • успех из основне школе, максималан број бодова је 40; 
 • провера знања из математике, максималан број бодова је 20;
 • провера знања из физике, максималан број бодова је 20 и
 • провера физичких способности, максималан број бодова је 20.
 
Максимални број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова.

Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова уз услов задовољења минималних критеријума на провери знања и вештина који су јединствени за кандидате оба пола.

У случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим из физике, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у основној школи.

Прелиминарна ранг-листа објављује се на интернет страници Средње стручне војне школе „1300 каплара” 17. јуна 2024. године, након реализованог процеса селекције и извршених безбедносних провера кандидата.

Коначна ранг-листа објављује се на интернет страници Средње стручне војне школе „1300 каплара” након истека рока за подношење примедби на листу кандидата, односно након доношења решења по поднетим примедбама.
 

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИМЕДБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
 
Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети примедбу на прелиминарну ранг-листу кандидата у року од петнаест дана од дана објављивања.

Кандидат примедбу подноси Средњој стручној војној школи „1300 каплара”.
 

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
 
Школовање траје четири године. Ученици се школују по плану и програму ваздухопловнотехничког смера, јединице за електронска дејства, телекомуникација и информатике, артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства и ваздушног осматрање и јављање.

Након завршеног школовања у Средњој стручној војној школи „1300 каплара” ученици се примају у Војску Србије у својству професионалног подофицира, у чину водника.

За време школовања ученици Средње стручне војне школе „1300 каплара” имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници, школски прибор, одећа, обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије.

Трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобна права и обавезе. У случају прекида школовања због неиспуњења обавеза дефинисаних уговором, лице на школовању и његов законски заступник у обавези су да надокнаде трошкове школовања.
 
Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2024. године.
 
Детаљније информације у вези са начином селекције, критеријумима за проверу физичке способности, тестовима знања из прошлих година, као и информације о школовању у Средњој стручној војној школи „1300 каплара” могу се видети на сајту www.vojnaskola.mod.gov.rs
 
Информације у вези са конкурсом могу се добити путем електронске поште ssvs@mod.gov.rs, на телефоне 011/3603-976, 011/3603-634 и 066/8708-772, на интернет страници www.vojnaskola.mod.gov.rs или у Средњој стручној војној школи „1300 каплара”, Хумска 22, Београд.