15.02.2024

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” 

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE
raspisuje

K O N K U R S
 
za prijem kandidata iz građanstva za učenike
Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara”
u Beogradu
 
U školskoj 2024/2025. godini primaju se kandidati iz građanstva (u daljem tekstu: kandidati) za učenike Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara”:
 
 • 10 kandidata za vazduhoplovnotehnički smer;
 • 15 kandidata za smer jedinice za elektronska dejstva;
 • 15 kandidata za smer telekomunikacije i informatika;
 • 20 kandidata za smer artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva i
 • 15 kandidata za smer vazdušno osmatranje i javljanje.
 

USLOVI KONKURSA:
 
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.


OPŠTI USLOVI:
 
 • da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 • da imaju rešenje nadležnog ministarstva o priznavanju osnovnoškolske isprave stečene u inostranstvu (za kandidate koji su osnovno obrazovanje stekli u inostranstvu ili pohađali školovanje po inostranom nastavnom planu i programu) i
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci, ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zatvorska mera.
 
POSEBNI USLOVI
 
 • da su rođeni 2008. godine ili kasnije;
 • da imaju minimalno vrlo dobru prosečnu ocenu iz vladanja tokom školovanja i
 • da su završili V, VI i VII razred i prvo polugodište VIII razreda, odnosno VIII razred osnovne škole i pri tome postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja.
 

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
 
Kandidati podnose prijavu za upis i ostalu dokumentaciju Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara” lično ili putem preporučene pošte na adresu Humska 22, 11000 Beograd u periodu od 15. februara do 31. marta 2024. godine. Obrazac prijave za upis sa upustvom o popunjavanju i spiskom dokumenata koje prilažu uz prijavu može se preuzeti na internet stranici Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” www.vojnaskola.mod.gov.rsKandidati su u obavezi da se jave teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka gde preuzimaju obrazac upitnika za bezbednosnu proveru koji nakon popunjavanja vraćaju teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta.
 
Kandidati su u obavezi da u prijavi navedu prve tri želje u vezi sa izborom ponuđenih smerova. Srednja stručna vojna škola „1300 kaplara” ima pravo da odustane od školovanja onih smerova za koje se nije prijavio dovoljan broj kandidata.
 
Kandidat uz prijavu prilaže:
 
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije ne starije od šest meseci;
 • izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest meseci;
 • potvrde nadležnog suda i Ministarstva unutrašnjih poslova (ne starije od šest meseci) da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da mu nije izricana zatvorska mera;
 • overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole za kandidate koji su završili osnovnu školu, a za kandidate učenike VIII razreda overene fotokopije svedočanstava V, VI i VII razreda osnovne škole i uverenje–potvrdu osnovne škole o ocenama na kraju prvog polugodišta VIII razreda.
 
Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidati overavaju kod javnog beležnika.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidati dolaze na sve predviđene provere u okviru selekcije u pratnji roditelja–staratelja i tom prilikom su dužni da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom.

Prilikom dolaska na selekciju u Srednju stručnu vojnu školu „1300 kaplara” kandidat mora imati izvod iz svog zdravstvenog kartona koji izdaje izabrani lekar, a kojim se potvrđuje da kandidat ne boluje od bolesti koje su od značaja za vojnu profesiju.
 
 
SELEKCIJA KANDIDATA

Selekcija kandidata za učenike Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” realizuje se u dva dela.

Prvi deo selekcije, u trajanju od dva dana, obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu. Na prvi deo selekcije upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. Na medicinsko-zdravstvenu procenu upućuju se samo kandidati koji su zadovoljili kriterijume psihološke procene. Kandidat nema pravo žalbe na nalaz, ocenu i mišljenje nadležne VLK.

U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati koji su savladali prvi deo selekcije podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i fizike, koja se realizuje u internatu Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” (Humska 22, Beograd). Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti kandidat sa sobom obavezno nosi potrebnu sportsku opremu, propisanu potvrdu od izabranog lekara (ne stariju od 10 dana) da su zdravstveno sposobni za proveru fizičkih sposobnosti, đačku knjižicu sa fotografijom i saglasnost roditelja–staratelja za fotografisanje i snimanje kandidata tokom procesa selekcije.

Kandidati koji ne ispune kriterijume provere fizičke sposobnosti ne upućuju se na proveru znanja iz matematike i fizike.

Prilikom dolaska na provere znanja kandidat donosi potreban školski pribor.

Kriterijumi selekcije jedinstveni su za kandidate oba pola.

Kandidat koji je udaljen sa provere znanja iz matematike i fizike ili sa provere fizičkih sposobnosti gubi pravo da nastavi selekciju i bude rangiran.

Tokom procesa selekcije vrši se i bezbednosna provera kandidata. Kandidat nema pravo žalbe na rezultate bezbednosne provere.

Kandidati koji nisu zadovoljili kriterijume medicinsko-zdravstvene ili psihološke procene, ili kod kojih postoji bezbednosni rizik za prijem na školovanje u Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara”, neće se rangirati.

Da bi kandidat bio rangiran na preliminarnoj rang-listi mora zadovoljiti minimalne kriterijume na proveri fizičke sposobnosti i na proveri znanja iz matematike i fizike.
 
Kandidati koji ne završe lekarske preglede do 14. juna 2024. godine neće biti rangirani.

Troškove prevoza u procesu selekcije snose kandidati koji konkurišu u Srednju stručnu vojnu školu „1300 kaplara”.

O terminima za selekciju, datumu, mestu i vremenu i ostalim bitnim informacijama u vezi sa procesom selekcije kandidati će biti obavešteni preko internet stranice Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara”.
 

MERILA ZA RANGIRANjE KANDIDATA:
 
Utvrđivanje rang-liste prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:
 
 • uspeh iz osnovne škole, maksimalan broj bodova je 40; 
 • provera znanja iz matematike, maksimalan broj bodova je 20;
 • provera znanja iz fizike, maksimalan broj bodova je 20 i
 • provera fizičkih sposobnosti, maksimalan broj bodova je 20.
 
Maksimalni broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100 bodova.

Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova uz uslov zadovoljenja minimalnih kriterijuma na proveri znanja i veština koji su jedinstveni za kandidate oba pola.

U slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat čiji je roditelj poginuli ili ranjeni pripadnik Vojske Srbije, zatim kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike, zatim iz fizike, a na kraju kandidat koji ima više bodova po osnovu postignutog opšteg uspeha u osnovnoj školi.

Preliminarna rang-lista objavljuje se na internet stranici Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” 17. juna 2024. godine, nakon realizovanog procesa selekcije i izvršenih bezbednosnih provera kandidata.

Konačna rang-lista objavljuje se na internet stranici Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” nakon isteka roka za podnošenje primedbi na listu kandidata, odnosno nakon donošenja rešenja po podnetim primedbama.
 

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENjA PRIMEDBI NA UTVRĐENI REDOSLED
 
Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena može podneti primedbu na preliminarnu rang-listu kandidata u roku od petnaest dana od dana objavljivanja.

Kandidat primedbu podnosi Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara”.
 

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE UČENIKA
 
Školovanje traje četiri godine. Učenici se školuju po planu i programu vazduhoplovnotehničkog smera, jedinice za elektronska dejstva, telekomunikacija i informatike, artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva i vazdušnog osmatranje i javljanje.

Nakon završenog školovanja u Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara” učenici se primaju u Vojsku Srbije u svojstvu profesionalnog podoficira, u činu vodnika.

Za vreme školovanja učenici Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu, udžbenici, školski pribor, odeća, obuća, zdravstvena zaštita i novčana primanja u skladu sa propisom kojim su uređeni uslovi, način ostvarivanja i visina novčanih primanja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije.

Troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. U slučaju prekida školovanja zbog neispunjenja obaveza definisanih ugovorom, lice na školovanju i njegov zakonski zastupnik u obavezi su da nadoknade troškove školovanja.
 
Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta 2024. godine.
 
Detaljnije informacije u vezi sa načinom selekcije, kriterijumima za proveru fizičke sposobnosti, testovima znanja iz prošlih godina, kao i informacije o školovanju u Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara” mogu se videti na sajtu www.vojnaskola.mod.gov.rs
 
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem elektronske pošte ssvs@mod.gov.rs, na telefone 011/3603-976, 011/3603-634 i 066/8708-772, na internet stranici www.vojnaskola.mod.gov.rs ili u Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara”, Humska 22, Beograd.