Komisija za obezbeđenje kvaliteta
Radi obezbeđenja kvaliteta u donošenju i sprovođenju strategije, standarda i postupka za obezbeđenje kvaliteta u okviru Univerziteta odbrane obrazuje se Komisija za obezbeđenje kvaliteta. Komisija ima devet članova, i to šest članova (po dva člana iz svakog obrazovno-naučnog polja) koji se biraju iz reda nastavnog osoblja Univerziteta, na predlog visokoškolskih jedinica, dva člana koji se biraju iz reda kadeta, na predlog Kadetskog parlamenta Univerziteta i jednog člana koji se bira iz reda nenastavnog osoblja.

Komisija  priprema predlog Strategije obezbeđivanja kvaliteta i izrađuje akcione planove za sprovođenje Strategije, promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Univerzitetu, priprema predlog poboljšanja standarda, procedura i metoda provere kvaliteta, u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, planira i priprema aktivnosti vezane za praćenje i kontrolu kvaliteta, prema godišnjem planu rada, razmatra izveštaje o redovnom samovrednovanju Univerziteta i daje svoje mišljenje, podnosi izveštaj Senatu o stanju u oblasti kvaliteta najmanje jedanput godišnje, predlaže, po potrebi, vanredno samovrednovanje u pojedinim oblastima, predlaže spoljašnju proveru kvaliteta i pruža stručnu pomoć u pripremi dokumentacije za akreditaciju pred nadležnim organom, prati ostvarivanje Strategije, standarda i procedura obezbeđivanja kvaliteta i predlaže mere za otklanjanje uočenih slabosti, u cilju poboljšanja kvaliteta, obrazuje radna tela, donosi opšta akta iz svoje nadležnosti, daje mišljenja i preporuke, obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.