04.02.2021

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству војног службеника у радни однос на неодређено време у Војну академију 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
 
расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС
за пријем у професионалну војну службу у својству војног службеника у радни однос на неодређено време

I.     
Назив установе Министарства одбране у којој се врши попуна радних места:
Вoјна академија Универзитета одбране Министарства одбране Републике Србије

Формацијско место које се попуњава:

1. руковалац парних котлова са АТК (1 извршилац), КВ, НО 5Ђ51Г, група радног места 07 и 587 бодова у 51. скијашком полигону Батаљона за подршку Војне академије Универзитета одбране Министарства одбране Републике Србије, место службовања Копаоник.

        УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурсу могу учествовати професионални припадници Војске Србије на служби у Војсци Србије и Министарству одбране који испуњавају следеће услове:

а) општи услови:
–   да је држављанин Републике Србије;
–   да је здравствено и психофизички способан за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
–   да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
–   да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

б) посебни услови:
–   потребно је да кандидат има завршено трогодишње средњошколско образовање (КВ радник);
–   да поседује положени испит о стручној оспособљености за вршење послова руковалац парних котлова са АТК.

II.     Поступак:

        Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, бр. 13/19 и 20/20), а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (30% од укупног броја бодова), проверу знања и способности (30% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствену процену и безбедносну проверу.

Након реализације свих активности у селекцији, а пре формирања листе за избор, додатно се вреднује чињеница из члана 125. Закона о Војсци Србије, тако што се кандидату или кандидатима за које конкурсна комисија утврди да испуњавају услове из наведеног члана Закона о Војсци Србије укупно остварени број бодова увећава за 5%.
       
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или преко матичних јединица.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују на овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.

Кандидати који задовоље процену психолошких капацитета биће позвани на проверу знања. Са кандидатима који на провери знања остваре успешан резултат (50% бодова) биће обављен разговор. О датуму, времену и месту провере знања и обављања разговора кандидати ће бити обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или преко матичних јединица.

За кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица, које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.

Место рада: Копаоник.

III.  

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс:
8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у магазину „Одбрана”.

IV.

Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:
Тања Младеновић, референт за правне послове, тел. 011/3603-378 или локал 40-378.

V.   

Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом на адресу Војна академија, Вељка Лукића Курјака, број 33, 11000 Београд, са назнаком „за интерни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне академије у Београду.

VI.  

Начин конкурисања и докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
Пријаву за конкурс у државном органу попуњава кандидат лично, а образац пријаве може се преузети код органа за људске ресурсе у јединици где је кандидат запослен. Уз пријаву у којој се наводе подаци о конкурсу, лични подаци, адреса становања, контакт телефон, електронска адреса, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве, додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебно изјаву од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима.

Уз пријаву кандидат прилаже следеће документе:
–   кратка биографија;
–   оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање;
–   оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
–   уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
–   уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци;
–   уверење државног органа у којем је кандидат на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника.

Приликом достављања пријава матичне јединице су у обавези да за кандидате доставе картон основних личних података (КОЛП), копију уверења о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

VII.  

Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују професионална војна лица и државни службеници, односно намештеници из Министарства одбране и Војске Србије.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника биће одбачене закључком.

Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.