Ustanove Univerziteta odbrane

 
 
 
14.10.2021
Rektor Univerziteta odbrane, general-potpukovnik doc. dr Goran Radovanović, učestvuje u radu 50. konferencije komandanata koja se u organizaciji NATO Odbrambenog koledža iz Rima i danskog Kraljevskog koledža odbrane održava u Kopenhagenu od 12. do 14. oktobra 2021. godine.
Arhiva vesti
 

O Univerzitetu odbrane

Univerzitet odbrane osnovan je odlukom Vlade Republike Srbije, 24. februara 2011. godine. Univerzitet odbrane je samostalna visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog vojnog obrazovanja kroz studije prvog, drugog i trećeg stepena iz više naučnih oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja i posebne programe usavršavanja u skladu sa dozvolom za rad, osnivačkim aktom, Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o vojnom obrazovanju. Univerzitet odrane u okviru delatnosti visokog obrazovnja obavlja i naučno istraživački rad kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja koja su u funkciji unapređenja i osavremenjivanja obrazovanja u sistemu odbrane. Univerzitet odbrane je članica Konferencije univerziteta Srbije.

Misija Univerziteta odbrane

„Sintezom sistema vojnog obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti izgraditi sposobnosti za školovanje kadeta za oficirski poziv, kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje oficira Vojske Srbije i razvoj naučnog pristupa fenomenima od značaja za odbranu Republike Srbije.”
 

Reč rektora

Rektor Univerziteta zastupa i predstavlja Univerzitet, u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta odbrane. Rektor Univerziteta, kao organ poslovođenja, rukovodi radom Univerziteta. Rektor Univerziteta se imenuje iz reda redovnih profesora visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta. Rektora Univerziteta, na predlog ministra odbrane, postavlja Predsednik Republike u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Mandat rektora Univerziteta traje tri godine, sa mogućnošću jednog ponovnog imenovanja. Rektor je samostalan u obavljanju poslova iz svog delokruga, i za svoj rad i rad Rektorata odgovara Savetu Univerziteta i Ministru odbrane.
general-potpukovnik
doc. dr Goran Radovanović