Posebni programi usavršavanja
Posebni programi usavršavanja predstavljaju oblik usavršavanja koji se organizuje radi osposobljavanja i neposredne pripreme profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i državnih službenika za obavljanje viših komandnih i štabnih dužnosti i obavljanje poslova bezbednosti i odbrane.

U skladu sa Pravilnikom o oblicima usavršavanja i bližim uslovima, načinu i postupku realizacije posebnih programa usavršavanja, Univerzitet odbrane organizuje i realizuje četiri nivoa posebnih programa usavršavanja:

1)    prvi nivo –  Osnovni komandno-štabni kurs,
2)    drugi nivo – Komandno-štabno usavršavanje,
3)    treći nivo – Generalštabno usavršavanje i
4)    četvrti nivo – Visoke studije bezbednosti i odbrane.