Kadetski parlament
Kadetski parlament Univerziteta je organ preko kojeg kadeti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Univerzitetu. Kadetski parlament Univerziteta ima 15 članova.

Kadetski parlamenti visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta, svake godine, tajnim glasanjem, biraju 12 kadeta Vojne akademije i tri kadeta Medicinskog fakulteta VMA u Kadetski parlament Univerziteta. Mandat članova Kadetskog parlamenta Univerziteta traje godinu dana, od dana konstituisanja Kadetskog parlamenta.