nova2jpgjpg.jpg

Објављени конкурси за упис у Војну академију, Војну гимназију и ССВШ

01. 02. 2020

 

 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ

р  а  с  п  и  с  у  ј  е

К О Н К У Р С

за пријем кандидата из грађанства у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду

У школској 2020/2021. години примају се кандидати из грађанства за кадете:

А) ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ, укупно 177 кадета на студијске програме:

1.   Основне академске студије Менаџмент у одбрани;

2.   Основне академске студије Противваздухопловна одбрана;

3.   Основне академске студије Војноелектронско  инжењерство;

4.   Основне академске студије Војномашинско инжењерство;

5.   Основне академске студије Логистика одбране;

6.   Интегрисане академске студије Војно ваздухопловство. 

 

Садржаји у оквиру студијских програма су заједнички за I и II годину студија,

док ће се кадети опредељивати за одређени модул у оквиру студијско

програма по завршетку II године студија.

Б) МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ:

Интегрисане академске студије медицине: 25 кадета.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса. 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

-  да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;

-  да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;

-     да су остварили најмање добар успех током свих година школовања, као и на полугодишту завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току);

-     да имају минимално врлодобру оцену из владања током школовања;

-   да имају решење надлежног министарства о нострификацији средњошколске исправе стечене у иностранству (за кандидате који су средње образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму);

-    да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

а) Војна акaдемија:

-     да су рођени 1999. године или касније;

-     да су завршили четворогодишњу средњу школу или

-     да похађају IV разред средње школе.

 

Кандидати за кадете студијских програма Противваздухопловна одбрана, Војноелектронско инжењерство, Војномашинско инжењерство и Војно ваздухопловство морају да испуне и услов да су завршили четворогодишњу средњу школу техничке струке или гимназију, односно да похађају IV разред средње школе техничке струке или гимназије.

Кандидати за кадете студијског програма Војно ваздухопловство морају да испуне и допунске услове прописане посебним програмом медицинско-здравствене и психолошке процене кандидата за тај студијски програм, као и да успешно савладају падобранску и летачку обуку.

 б) Медицински факултет ВМА:

-     да су рођени 2000. године или касније;

-     да су завршили гимназију, средњу школу здравствене или ветеринарске струке у трајању од четири године или

-     да похађају IV разред гимназије, средње школе здравствене или ветеринарске струке.

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем за кадете Војне академије и Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду полажу пријемни испит, подлежу провери физичке способности, медицинско-здравственој процени, психолошкој процени и безбедносној провери.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Кандидати подносе пријаву територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве се добија у територијалном органу регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.

Уз пријаву кандидати прилажу:

-  оверене фотокопије сведочанства свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно сведочанства завршених разреда и оверен препис (оверену копију) оцена са полугодишта четвртог разреда а кандидате којима је школовање у току);

-     уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

-     извод из матичне књиге рођених;

-     потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.

СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА

Приликом доласка на селекцију у Војну академију и Медицински факултет ВМА кандидат мора имати документ за личну идентификацију (лична карта, пасош).

Кандидат који је удаљен са провере знања или провере физичке способности губи право да настави селекцију и буде рангиран.

Кандидати који не остваре минимални број бодова на провери знања и провери физичких способности, као и кандидати који имају негативну медицинско-здравствену и психолошку процену, безбедносну проверу и кандидати који не заврше лекарске прегледе до 17. 6. 2020. године неће бити рангирани.

Трошкове превоза у процесу селекције сносе кандидати који конкуришу у војне школе.

а) Војна академија

Селекција кандидата за Војну академију реализује се у два дела.

Први део селекције реализује се на Војној академији. Кандидати полажу пријемни испит, који обухвата проверу знања из математике и проверу физичких способности. Провери физичких способности приступају само они кандидати који су остварили минимални и виши број бодова на провери знања из математике.

Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из математике на републичком такмичењу које организује

 

 

 

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, не полажу пријемни испит из математике, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.

Приликом доласка на први део селекције – пријемни испит кандидати су обавезни да донесу потврду од изабраног лекара да су здравствено способни за проверу физичких способности и потребну спортску опрему.

Други део селекције обухвата психолошку и медицинскодравствену процену на коју се позивају кандидати почев од најбоље рангираног па све до попуне потребног броја кандидата.

Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.

O терминима за селекцију по датуму, месту и времену кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Војне академије.

Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

б) Медицински факултет ВМА

Провера физичке способности је елиминационог карактера, а информација о минимуму критеријума које је неопходно да кандидат задовољи биће истакнута на интернет страници Mедицинског факултета ВМА.

Временски термини одређени за здравствени преглед, психолошко тестирање и проверу физичке способности, као и датум, место и време полагања пријемног испита биће истакнути на интернет страници Медицинског факултета ВМА.

Листа кандидата који испуне услове за полагање пријемног испита биће истакнута најмање седам дана пре термина за полагање пријемног испита, на интернет страници Медицинског факултета ВМА.

Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из биологије или хемије на републичком такмичењу које организује

 

 

 

 

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.

Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

a) Војна академија

Утврђивање ранг-листе пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:

-     успех из средње школе, максималан број бодова је 40;

-     провера знања из математике, максималан број бодова је 45 и

-     провера физичких способности, максималан број бодова је 15.

Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 10 од могућих 45 бодова из математике, односно најмање 4 од могућих 15 бодова из провере физичких способности.

Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова. Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у средњој школи.

Војна академија ће на својој интернет страници објавити листу са резултатима пријемног испита, најкасније 48 часова од завршетка пријемног испита.

б) Медицински факултет ВМА

Редослед пријављених кандидата утврђује се на основу следећих мерила:

-     успех из средње школе, максималан број бодова је 40;

-     провера знања из хемије и биологије, максималан број бодова је 60.

Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 50% + 1 бод на сваком од тестова који полажу на пријемном испиту (16 бодова из хемије и 16 бодова из биологије).

Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100. Кандидати ће бити рангирани на основу места на коначној ранг-листи.

Прелиминарна ранг-листа биће објављена до 48 часова од момента завршетка пријемног испита на огласној табли и на интернет страници Медицинског факултета ВМА.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД

а) Војна академија

Коначна ранг-листа објављује се на интернет страници Војне академије.

Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети примедбу на коначну ранг-листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања коначне ранг-листе. Кандидат примедбу подноси Војној академији.

б) Медицински факултет ВМА

Коначна ранг-листа објављује се на интернет страници Медицинског факултета ВМА.

Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети примедбу на коначну ранг-листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања коначне ранг-листе. Кандидат примедбу подноси Медицинском факултету ВМА.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА:

Школовање у Војној академији има структуру основних академских студија првог степена у трајању од четири године, што подразумева 240 ЕСПБ бодова, и интегрисаних академских студија за студијски програм Војно ваздухопловство у трајању од 5 година, што подразумева 300 ЕСПБ бодова. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање зависно од студијског програма који заврше.

Школовање на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду има структуру интегрисаних академских студија у трајању од шест година, односно 360 ЕСПБ бодова. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање доктор медицине, како је прописано акредитованим студијским програмом.

За време школовања кадети Војне академије и Медицинског факултета ВМА имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања кадети станују у интернату, током школовања им се исплаћују новчана примања и путни трошкови у складу са законском регулативом, а све трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобне обавезе.

Након успешно завршеног школовања у Војној академији и Медицинском факултету ВМА примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника одговарајућег рода службе.

У случају прекида школовања због слабог успеха, прекида школовања на лични захтев и неиспуњења обавеза регулисаних уговором о школовању, лица на школовању су у обавези да надокнаде трошкове школовања. 

Конкурс је отворен oд 1. фебруара до 15. марта 2020. године.

Информације у вези са конкурсом могу се добити у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца: за Војну академију путем електронске поште stud.sluzba@va.mod.gov.rs, на телефоне: 011/3603-344 и 011/3603-341 или на интернет страници http://www.va.mod.gov.rs, а за Медицински факултет ВМА путем електронске поште: medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs и studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs и на телефоне: 011/3609-433, 011/3005-141, 011/3608-134.

 

                                                          

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства
за ученике 
Војне гимназије

У школској 2020/2021. години извршиће се пријем кандидата оба пола из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике Војне гимназије по следећем: 105 кандидата (за први разред), 15 кандидата (за други разред) и 10 кандидата (за трећи разред).


УСЛОВИ КОНКУРСА

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ:

 

Ø      да су држављани Републике Србије;

Ø      да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;

Ø      да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од 6 (шест) месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.


ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Ø      да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врлодобар);

Ø      да су током школовања у основној школи постигли најмање врлодобар просечан општи успех и

Ø      да из математике током школовања имају најмање оцену 4 (врлодобар).

            за упис у први разред:

Ø      да су рођени 2004. године или касније и

Ø  да су завршили V, VI, VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врлодобар просечан општи успех школовања;

           за упис у други разред:

Ø      да су рођени 2003. године или касније и

Ø      да су завршили прво полугодиште I разреда, односно I разред гимназије, и при томе постигли најмање врлодобар просечан општи успех школовања;

            за упис у трећи разред:

Ø      да су рођени 2002. године или касније и

Ø      да су завршили I разред гимназије и прво полугодиште II разреда, односно II разред гимназије, и при томе постигли најмање врлодобар просечан општи успех школовања.

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и српског језика и књижевности, психолошкој, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Школовање траје четири године, за кандидате који се примају у први разред, три за пријем у други разред и две године за кандидате који се примају у трећи разред. Ученици се школују по наставном плану и програму који одгoвара Наставном плану и програму гимназија општег смера у Републици Србији, али обухвата и војне садржаје.

Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су у обавези да наставе школовање на Универзитету одбране.

За време школовања ученици Војне гимназије имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници и школски прибор, одећа и обућа, здравственa заштитa и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије.

Трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобна права и обавезе. У случају прекида школовања због неиспуњења обавеза дефинисаних уговором, лице на школовању и његов законски заступник у обавези су да надокнаде трошкове школовања.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Кандидати подносе пријаву територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места пребивалишта.

Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија обраћају се територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.

Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Кандидат уз пријаву прилаже:

Ø      оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;

Ø      оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

Ø      потврду надлежног органа да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;

Ø   оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда ОШ за кандидате који су завршили основну школу, а за ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII разреда ОШ и уверење – потврду основне школе о оценама на крају првог полугодишта VIII разреда(за упис у први разред).

Ø    оверене фотокопије сведочанства I разреда средње школе за кандидате који су завршили први разред, а за ученике I разреда уверење – потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта I разреда (за упис у други разред).

Ø      оверене фотокопије сведочанства I и II разреда гимназије за кандидате који су завршили први и други разред гимназије, а за ученике II разреда оверене фотокопије сведочанства I разреда гимназије и уверење – потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта II разреда (за упис у трећи разред).

Фотокопије докумената, тражених по конкурсу, кандидати оверавају у општини, суду или код јавног бележника.

Кандидати долазе на све предвиђене провере у оквиру селекције у пратњи родитеља – старатеља и том приликом дужни су да понесу ђачку књижицу (или другу исправу) са овереном фотографијом. Све путне трошкове превоза од места становања до места селекције, односно провера сносе кандидати који конкуришу за упис у Војну гимназију.

Селекција кандидата за ученике Војне гимназије реализује се у три дела.

У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и српског језика, која се реализује у Интернату Војне гимназије (Хумска 22, Београд). Приликом доласка на проверу физичких способности кандидат са собом обавезно носи потребну спортску опрему и прописану потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да може приступити провери физичких способности. Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, не упућује се на следећи облик селекциje. Приликом доласка на провере знања кандидат доноси потребан школски прибор. Да би задовољио критеријуме првог дела селекције кандидат мора остварити најмање по пет бодова на провери знања из српског језика и књижевности и математике.

На основу резултата првог дела селекције формира се Прелиминарна ранг-листа по мерилима за утврђивање редоследа кандидата и објављује на сајту Војне гимназије. Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети приговор Војној гимназији у року од три дана од дана објављивања ове ранг-листе.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА:

– успех из основне школе, максималан број бодова је 40;            

– провера знања из математике, максималан број бодова је 20;

– провера знања из српског језика, максималан број бодова је 20 и

– провера физичке способности, максималан број бодова је 20.

Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова, предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим са физичке провере и на крају из српског језика.

У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени у надлежној војној здравственој установи. Приликом доласка на процену кандидат је у обавези да понесе попуњен образац извода из здравственог картона. Да би задовољио критеријум на психолошкој процени, кандидат мора припадати 1, 2. или 3. категорији (односно кандидати из 4. и 5 категорије не задовољавају критеријум).

У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени у надлежној војној здравственој установи. Психолошка и медицинско здравствена процена планиране су у Новом Саду (ВМЦ Н. Сад), Београду (ВМЦ Карабурма) и Нишу (ВБ Ниш).

Позивање кандидата у свим фазама селекције вршиће територијалани органи регионалних центара Министарства одбране, према распореду који ће израдити Војна гимназија.  

Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.

Психолошка процена, медицинско-здравствена процена и безбедносна провера не бодују се, већ су елиминационог карактера.

Конкурс је отворен од 1. фебруара до 15. марта 2020. године.

Листа изабраних кандидата биће објављена на сајту Војне гимназије 17. јуна 2020. године, док ће примљени кандидати добити обавештење о пријему и о првом родитељском састанку крајем јуна. Кандидат има право на примедбе које подноси писаним путем Војној гимназији, у року од 15 дана од дана објављивања Листе изабраних кандидата на сајту. Примедбе кандидатa разматра и решава Управa за кадрове Министарства одбране.

Детаљније информације у вези са начином селекције, критеријумима за проверу физичке способности, тестовима знања из прошлих година, као и информације о школовању у Војној гимназији могу се видети на сајту www.gimnazija.mod.gov.rs.

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

р  а  с  п  и  с  у  ј  е

К О Н К У Р С

за пријем кандидата из грађанства
за ученике Средње стручне војне школе

У школској 2020/2021. години извршиће се пријем 50 кандидата оба пола из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике првог разреда Средње стручне војне школе (30 ученика за смер Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана и 20 ученика за смер Јединице за електронска дејства).

УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ:

Ø      да су држављани Републике Србије;

Ø      да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;

Ø   да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Ø      да су рођени 2004. године или касније;

Ø   да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања;

Ø  да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и физике, психолошкој процени, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Школовање у Средњој стручној војној школи траје четири године. Ученици се школују по плану и програму војностручног смера Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране и Јединица за електронска дејства.

Након завршеног школовања у Средњој стручној војној школи ученици се примају у Војску Србије у својству професионалног подофицира, у чину водника.

За време школовања ученици Средње стручне војне школе имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници, школски прибор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије, а трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије.

Међусобна права и обавезе лица примљених на школовање и Министарства одбране Републике Србије регулишу се уговором. У случају прекида школовања због неиспуњења обавеза дефинисаних уговором, лице на школовању и његов законски заступник у обавези су да надокнаде трошкове школовања.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Кандидати подносе пријаву територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места пребивалишта.

Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија обраћају се територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.

Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

   Кандидат уз пријаву прилаже:

Ø      оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;

Ø      оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

Ø  потврду надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да му није изрицана заводска мера;

Ø  оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење – потврду основне школе о оценама на крају првог полугодишта VIII разреда.

Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају у општини, суду или код јавног бележника.

Кандидати долазе на све предвиђене провере у оквиру селекције у пратњи родитеља –старатеља и том приликом су дужни да понесу ђачку књижицу (или другу јавну исправу) са овереном фотографијом.

Све путне трошкове превоза од места становања до места селекције, односно провера сносе кандидати који конкуришу за упис у Средњу стручну војну школу.

Селекција кандидата за ученике Средње стручне војне школе реализује се у три дела.

У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и физике, која се реализује у Интернату ССВШ (Хумска 22, Београд). Приликом доласка на провере знања и способности кандидат доноси потребан школски прибор и спортску опрему.

Приликом доласка на проверу физичких способности кандидат са собом обавезно носи потребну спортску опрему и прописану потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да може приступити провери физичких способности.

Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, не упућује се на следећи облик селекције.

Да би задовољио критеријуме првог дела селекције кандидат мора остварити најмање по један бод на провери знања из математике и физике.

На основу резултата првог дела селекције формира се Прелиминарна ранг-листа по мерилима за утврђивање редоследа кандидата и објављује на сајту Средње стручне војне школе. Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети приговор Средњој стручној војној школи, у року од три дана од дана објављивања ове ранг-листе.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА:

– успех из основне школе, максималан број бодова је 40;            

– провера знања из математике, максималан број бодова је 20;

– провера знања из физике, максималан број бодова је 20 и

– провера физичке способности, максималан број бодова је 20.

Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова, предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим из физике и на крају са физичке провере.

У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени у надлежној војној здравственој установи. Приликом доласка на процену кандидат је у обавези да понесе попуњен образац извода из здравственог картона. Да би задовољио критеријум на психолошкој процени мора припадати 1, 2. или 3. категорији кандидата (односно кандидати из 4. и 5 категорије не задовољавају критеријум).

У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени у надлежној војној здравственој установи. Психолошка и медицинско-здравствена процена планиране су у Новом Саду (ВМЦ Н. Сад), Београду (ВМЦ Карабурма) и Нишу (ВБ Ниш).

Позивање кандидата у свим фазама селекције вршиће територијалани органи регионалних центара Министарства одбране, према распореду који ће израдити Средња стручна војна школа.

Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.

Психолошка процена, медицинско-здравствена процена и безбедносна провера не бодују се, већ су елиминационог карактера.

Конкурс је отворен од 1. фебруара до 15. марта 2020. године.

Листа кандидата биће објављена на сајту Средње стручне војне школе до 17. јуна 2020. године, док ће примљени кандидати добити обавештење о пријему и о првом родитељском састанку. Кандидат има право на примедбе које подноси писаним путем Средњој стручној војној школи, у року од 15 дана од дана објављивања Листе изабраних кандидата на сајту. Примедбе кандидатa разматра и решава Управa за кадрове Министарства одбране.

Детаљније информације у вези са начином селекције, критеријумима за проверу физичке способности, тестовима знања из прошлих година, као и информације о школовању у Средњој стручној војној школи могу се видети на сајту www.vojnaskola.mod.gov.rs.

Такође, информације се могу добити путем мејла ssvs@mod.gov.rs, на телефон 011/3603-634 и 011/3603-738 или у Средњој стручној војној школи, Хумска 22, Београд (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

 

 

 Oбјављено у секцији:

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Календар активности

« Јул 2020 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас