nova-31jpg.jpg

Конкурс за пријем студената на докторске и мастер академске студије

25. 06. 2018

Конкурс за пријем студената на докторске и мастер академске студије

Inserts new image
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА    
    расписује
К О Н К У Р С
 
за пријем студената на докторске академске студије

 
Војна академија Универзитета одбране у Београду у школској 2018/2019. години на докторске академске студије уписује самофинансирајуће студенте за следеће студијске програме:
1.    Атомско-биолошко-хемијска одбрана – 5 студената
2.    Војномашинско инжењерство – 7 студената
3.    Војноелектронско инжењерство – 7 студената
На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:
Општи услови конкурса
- да су држављани Републике Србије
- да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци
- да не постоји безбедносни ризик да кандидат буде примљен на школовање (утврђује надлежна целина Министарства одбране а образац за безбедносну проверу преузима се ОВДЕ).
 
Посебни услови конкурса
- на докторске академске студије може се уписати лице које има завршене мастер академске студије са најмање 60 ЕСПБ бодова, односно, да је укупно са претходним образовањем остварило најмање 300 ЕСПБ;
- на докторске академске студије може се уписати лице које има академски назив магистра наука према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, ако није стекло звање доктора наука по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом;
- познавање страног језика и
- пријемни испит се полаже уколико су кандидати оба или један од нивоа претходног школовања завршили са просечном оценом мањом од 8,00.
 
Начин конкурисања и поступак спровођења конкурса:
Кандидати подносе пријаве препорученом поштом на адресу: Улица генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд или лично у канцеларији општих послова Војне академије (током трајања конкурса).
Образац пријаве се преузима ОВДЕ.
 
Уз пријаву за конкурс кандидати подносе оверене фотокопије следећих докумената:
- уверење о држављанству Републике Србије;
- извод из матичне књиге рођених;
- дипломе или уверења које није старије од годину дана о завршеном школовању на претходним нивоима школовања;
- уверење надлежног органа да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци, не старије од шест месеци;
- документ (додатак дипломе) о степену познавања страног језика и
- списак научних и стручних радова.

Пријемни испит за кандидате који имају просечну оцену, једног или оба нивоа претходног школовања мању од 8,00 реализоваће се у Војној академији дана 12.9.2018. године са почетком у 16.00 часова.
Приликом доласка на пријемни испит у Војну академију, кандидати морају са собом обавезно да имају документ за личну идентификацију (лична карта или пасош).
 
Прелиминарна ранг листа биће објављена на интернет страници Војне академије 14.9.2018. године, а коначна ранг листа 26.9.2018. године.

Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети приговор декану Војне академије у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе кандидата. Декан Војне академије доноси решење по приговору кандидата у року од три дана од дана пријема приговора. На решење декана, кандидат може изјавити жалбу начелнику Војне академије у року од три дана од дана пријема решења. Начелник Војне академије решава по жалби у року од три дана од дана њеног пријема.

Упис кандидата обавиће се у Војној академији 27. и 28.9.2018. године од 08.30 до 14.30 часова.

Трошкови уписа износе 1.000,00 динара и уплаћују се на рачун Војне академије 840-19540845-28 са позивом на број 1227423133384462. Укупан износ школарине на докторским академским студијама је 460.000,00 динара а прве године школовања је 180.000,00 динара. Начин плаћања школарине регулише се Уговором о школовању.
 
Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
1.    просечна оцена са претходних студија (изражена на две децимале) множи се са 5, па по овом основу кандидат може да оствари најмање 40, а највише 50 бодова. Уколико се захтевају два нивоа школовања, просечне оцене се множе са 2,5, а добијени производи се сабирају;
2.    по основу дужине студирања 20 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до  краја једне школске године дуже од трајања студија, 5 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја две школске године дуже од трајања студија,
уколико су услови за упис на студије претходно завршена два нивоа студија, по истим критеријумима се за сваки ниво студија додељује 10, односно 2,5.
3.    у случају да кандидати на основу претходна два критеријума имају исти број бодова, вредновати и квантитативно исказивати публиковане радове кандидата према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача (Службени гласник РС, бр. 24/16 и 21/17);
4.    у случају једнаког броја остварених бодова предност има кандидат са већом просечном оценом са претходних студија, а уколико се од кандидата захтевају два нивоа претходног школовања, предност има кандидат са већом просечном оценом са основних студија.

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца на телефон 011/3603-112 или 011/3603-194 или преко електронске поште upis@va.mod.gov.rs.
Конкурс је отворен од 25.6.2018. до 31.8.2018. године.

 
 
 
К О Н К У Р С
за пријем студената на мастер академске студије
Inserts new image


 
Војна академија Универзитета одбране у Београду у школској 2018/2019. години на мастер академске студије уписује самофинансирајуће студенте за следеће студијске програме:
1.  Менаџмент у одбрани – 29 студената,
2.  Војномашинско инжењерство – 28 студената,
3.  Војноелектронско инжењерство – 31 студент,
4.  Атомско-биолошко-хемијска одбрана – 9 студената,
5.  Јавне финансије – 23 студента,
6.  Војнохемијско инжењерство – 10 студената,
7.  Логистика одбране – 15 студената и
8.  Форензичко инжењерство – 10 студената.

Inserts new image

На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:

Inserts new image

Општи услови конкурса:
- да су држављани Републике Србије и
- да се против њих не води кривични  поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци.
- да не постоји безбедносни ризик да кандидат буде примљен на школовање (утврђује надлежна целина Министарства одбране а образац за безбедносну проверу преузима се ОВДЕ.

Inserts new image

Посебни услови конкурса:
- завршене одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остварено најмање 240 ЕСПБ,
- познавање страног језика и
- кандидати за упис на мастер академске студије који су основне академске студије завршили са просечном оценом мањом од 8,00 полажу пријемни испит.

Начин конкурсисања и поступак спровођења конкурса:
Кандидати пријаве подносе препорученом поштом Војној академији, на адресу Улица генерала Павла Јуришића Штурма број 33, Београд или лично у канцеларији општих послова Војне академије (током трајања конкурса).

Образац пријаве за упис преузима се ОВДЕ.

Уз образац пријаве за конкурс кандидати подносе оверене фотокопије следећих докумената:
- уверење о држављанству Републике Србије,
- извод из матичне књиге рођених,
- диплому или уверење које није старије од годину дана о завршеном школовању на основним академским студијама,
- уверење надлежног органа да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци, не старије од шест месеци,
- оверену фотокопију документа (додатак дипломе) о степену познавања страног језика и
- списак научних и стручних радова.

Inserts new image

Пријемни испит за кандидате који имају просечну оцену мању од 8,00 реализоваће се у Војној академији дана 12.9.2018. године са почетком у 16.00 часова.

Приликом доласка на пријемни испит у Војну академију, кандидати морају са собом обавезно да имају документ за личну идентификацију (лична карта или пасош).

Inserts new image

Прелиминарна ранг листа биће објављена на интернет страници Војне академије 14.9.2018. године, а коначна ранг листа 26.9.2018. године.

Inserts new image

Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети приговор декану Војне академије у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе кандидата. Декан Војне академије доноси решење по приговору кандидата у року од три дана од дана пријема приговора. На решење декана, кандидат може изјавити жалбу начелнику Војне академије у року од три дана од дана пријема решења. Начелник Војне академије решава по жалби у року од три дана од дана њеног пријема.

Упис кандидата обавиће се у Војној академији 27. и 28.9.2018. године од 08.30 до 14.30 часова у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца.

Inserts new image

Трошкови уписа износе 1.000,00 динара и уплаћују се на рачун Војне академије 840-19540845-28, са позивом на број 1227423133384461. Износ школарине за школску 2018/2019. годину је 120.000,00 динара. Начин плаћања биће регулисан Уговором о школовању.

Inserts new image

Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
1.    Просечна оцена са претходних студија (изражена на две децимале) множи се са коефицијентом 5.
2.    По основу дужине студирања: 20 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја једне школске године дуже од трајања студија и 5 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја две школске године дуже од трајања студија.
3.    У случају да кандидати имају на основу претходна два критеријума исти број бодова, вредновати и квантитативно исказати публиковане радове према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача (Службени гласник РС, бр. 24/16 и 21/17) и
4.    У случају једнаког броја остварених бодова, на основу претходних мерила, предност има кандидат са већом просечном оценом са претходних студија.

Inserts new image

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца Универзитета одбране на бројеве телефона 011/3603-112 и 011/3603-194 или преко електронске поште upis@va.mod.gov.rs.

Конкурс је отворен од 25.6.2018. до 31.08.2018. године.

 Oбјављено у секцији:

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Календар активности

« Април 2019 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас