nova-31jpg.jpg

Конкурс за упис у прву годину Интегрисаних академских студија медицине у школској 2018/19. години

24. 05. 2018

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

Медицински факултет Војномедицинске академије

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за упис лица из грађанства

у прву годину Интегрисаних академских студија медицине у школској 2018/19. години

 

Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду уписује у прву годину Интегрисаних академских студија медицине 15 самофинансирајућих студената за стицање звања доктора медицине (интегрисане студије у трајању од шест година и носе 360 ЕСПБ).

УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:

У прву годину студија медицине може да се упише лице које има држављанство Републике Србије, одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању и ако је здравствено способно за студије медицине. Под одговарајућим средњим образовањем за студије медицине сматрају се гимназија, сред­ње шко­ле здрав­стве­не или ве­те­ри­нар­ске стру­ке.

НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУ­Р­СА:

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

1.      Сведочанство за све разреде предходно завршене школе;

2.      Диплому о завршеном средњем образовању;

3.      Дипломе са републичког такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;

4.      Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3,000 динара (на текући рачун 840-19540845-28, са позивом на број 1227423133384372);

5.      Извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);

6.      Уверење о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је (не старије од шест месеци);

7.      Лекарско уверење да је кандидат способан за студије медицине - не старије од шест месеци (уверење се издаје у сваком дому здравља или у Студентској поликлиници Крунска 57, Београд);

8.      Пријаву на конкурс (добија се у Секретаријату Факултета).

Предата документација се не враћа.

СЕ­ЛЕК­ЦИ­ЈА КАН­ДИ­ДА­ТА:

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.

Утвр­ђи­ва­ње ре­до­сле­да при­ја­вље­них кан­ди­да­та вр­ши се на осно­ву сле­де­ћих ме­ри­ла:

1.  Општи успех из сред­ње шко­ле или гим­на­зи­је. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи заокружује се на два децимална места.

2.      Про­ве­ра зна­ња из хе­ми­је и би­о­ло­ги­је.Кандидат за упис на студије медицине полаже пријемни испит. На пријемном испиту полажу се тестови из Хемије и Биологије. Сваки тест има по 30 питања и сваки тачан одговор вреднује се једним бодом. По овом основу кандидат може да освоји највише 60 бодова.

Ран­ги­ра­ње кан­ди­да­та на осно­ву при­јем­ног ис­пи­та из­вр­ши­ће се та­ко што ће се ран­ги­ра­ти они кан­ди­да­ти ко­ји по­стиг­ну нај­ма­ње 50% + 1 бод на сва­ком од те­сто­ва ко­ји по­ла­жу на при­јем­ном ис­пи­ту (16 бо­до­ва из хе­ми­је и 16 бо­до­ва из би­о­ло­ги­је).

Уку­пан мак­си­ма­лан број бо­до­ва ко­ји кан­ди­дат мо­же да оства­ри из­но­си 100. Кан­ди­да­ти ће би­ти ран­ги­ра­ни на осно­ву ме­ста на ко­нач­ној ранг-ли­сти.

Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили jедну од прве три награде из Хемије и Биологије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја признаје се 30 бодова из тог предмета. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената.

Држављани Републике Србије који су предходно образовање завршили у иностранству приликом пријављивања на Конкурс подносе диплому нострификовану у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и сведочанства стечена у иностранству.

КОНКУРСНИ РОКОВИ:

Пријављивање кандидата – од 13. до 20. јуна 2018.г. од 9,00-13,00 часова.

Листа пријављених кандидата - 22. јуна 2018.г. у 12,00 часова.

Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе - Комисији за упис студената 25. јуна 2018. од 12,00-14,00 часова. Након овог рока листа се сматра коначном. Коначна листа пријављених кандидата 26. јуна 2018.г. у 9,00 часова.

Пријемни испит - 27. јунa 2018.г. у 12,00 часова.

НА­ЧИН И РО­КО­ВИ ЗА ПОД­НО­ШЕ­ЊЕ ЖАЛ­БЕ НА УТВР­ЂЕ­НИ РЕ­ДО­СЛЕД:

Пре­ли­ми­нар­на ранг-ли­ста би­ће об­ја­вље­на до 48 ча­со­ва од мо­мен­та за­вр­шет­ка пријемног ис­пи­та на огла­сној та­бли, на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА, као и на ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.

Кан­ди­дат ко­ји сма­тра да су ње­го­ва пра­ва по­вре­ђе­на мо­же под­не­ти при­го­вор де­ка­ну Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА, у ро­ку од три да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња пре­ли­ми­нар­не ранг-ли­сте на огла­сној та­бли Фа­кул­те­та. Учесник конкурса може уложити примедбу: 1. на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 2. регуларност пријемног испита, 3. своје место на ранг листи.

Де­кан Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та до­но­си ре­ше­ње по при­го­во­ру у ро­ку од три да­на од да­на под­но­ше­ња при­го­во­ра. На ре­ше­ње де­ка­на кан­ди­дат мо­же из­ја­ви­ти жал­бу Са­ве­ту Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА у ро­ку од три да­на од да­на при­је­ма ре­ше­ња. Са­вет решава по жал­би у ро­ку од три да­на од да­на ње­ног при­је­ма.
На­кон од­лу­чи­ва­ња по при­го­во­ру, ко­ми­си­ја утвр­ђу­је и об­ја­вљу­је ко­нач­ну ранг-ли­сту свих кан­ди­да­та са укуп­ним бро­јем бо­до­ва сте­че­ним по свим кри­те­ри­ју­ми­ма.

Ко­нач­на ранг-ли­ста об­ја­вљу­је се на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА и ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.

***

Школарина износи:

за 1. годину школовања – 89.000,00 динара,

за 2. годину школовања – 82.000,00 динара,

за 3. годину школовања – 85.000,00 динара,

за 4. годину школовања – 75.000,00 динара,

за 5. годину школовања – 75.000,00 динара,

за 6. годину школовања – 83.000,00 динара.

Школарина за сваку школску годину се може уплаћивати у пет једнаких рата.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

1. Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Уверење о држављанству Републике Србије;

4. Лекарско уверење;

5. Две фотографије за индекс.

Оста­ла оба­ве­ште­ња у ве­зи са кон­кур­сом мо­гу се до­би­ти на те­ле­фо­не 011/3608-129, 011/3608-134 или 011/3608-661, или на­ћи на ин­тер­нет адре­са­ма http://www.mfvma.mod.gov.rs. или пре­ко елек­трон­ске поште medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs.

 Oбјављено у секцији:

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Календар активности

« Фебруар 2019 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас