generalMG5167.jpg

Intervju rektora Univerziteta odbrane za Medici.com

22. 03. 2012

ZNANJE-NAJVREDNIJA MONETA 21.VEKA

Univerzitet odbrane Srbije formiran je 24.februara 2011. godine. Funkcionalno je objedinio akademske i naučno-istraživačke potencijale Vojne akademije i Vojnomedicinske akademije u Beogradu. U ovoj prestižnoj ustanovi školuju se budući srpski oficiri-piloti, lekari, inženjeri, vojne diplomate i ostali, a veliko interesovanje za studije postoji i u inostranstvu.

 -Dužnost je oficira da služi svom narodu i otadžbini. Velika je odgovornost, amanet i obaveza biti potomak slavnih vojnika i vojskovođa, stvorenih od izdržljivosti i poleta. Velika, slavna i časna prošlost, kao i svetle tradicije srpske vojske obavezuju nas da nepokolebljivo istrajavamo na putu visokih moralnih vrednosti, zagledani u budućnost, a u večitoj trci sa izazovima savremenog doba. - Ovako govori general-major prof.dr Miodrag Jevtić, vojnik i lekar koji je  na vrhuncu svoje profesionalne karijere, nakon brojnih izvojevanih pobeda u borbama za spašavanje najveće svetinje – ljudskog života, posle svih pređenih puteva kroz lavirinte života i izazove vojničke profesije, i  nakon šest godina izuzetno uspešnog rukovođenja kolosom srpske medicine –Vojnomedicinskom akademijom, prihvatio još jedan veličanstven izazov, da kao prvi rektor novoformiranoog Univerziteta odbrane  Srbije učestvuje u stvaranju profila budućih srpskih oficira.

Gospodine generale, hvala Vam što govorite za Medici.com. Velika je čast biti  na vašem mestu, ali je i velika odgovornost. Poznajući Vas i vašu izuzetnu stvaralačku energiju uvereni smo da ste prava ličnost na pravom mestu i da će Univerzitet odbrane ubrzo postati prepozantljiv resurs i brend države Srbije i njene Vojske u zemlji i svetu.  

 -Hvala Vama, na lepim željama i hvala Vam što ste prepoznali potrebu da u Vašem renomiranom časopisu značajan prostor posvetite Univerzitetu odbrane Srbije.  Izuzetna je čast kako rekoste, ali i ogromna odgovornost učestvovati u profilisanju novih vrednosti koje moraju predstavljati sklad najsvetlijih tradicija naše Vojske i zahteva vremena i prostora u kome živimo.  Moderan srpski oficir danas i sutra mora u sebi da objedinjuje vojničku čast i stvaralačku snagu koja će biti osnov stalnog uzdizanja i usavršavanja u skladu sa imperativima novog vremena i dostignućima u oblasti vojnih nauka. Preduslov za to su znanje i obrazovanje. Ta spoznaja bila je ideja vodilja za menadžment našeg Ministarstva odbrane i za sve nas koji smo učestvovali u stvaranju Univerziteta odbrane Srbije.

Univerzitet odbrane svakako će dati još jednu novu boju i vredan kavalitataivno novi doprinos akademskoj zajednici Srbije i verovatno regionu u celini?

Tako je. Univerzitet odbrane Srbije je prvi Univerzitet takve vrste u regionu i na njemu će se obavljati osposobljavanje akademski obrazovanih oficira, rodova i službi i njihovo kontinuirano obrazovanje i usavršavanje u struci. Osim toga, ova visokoškolska institucija će objedinjavati celokupnu obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u okviru Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Imamo značajne resurse u ovoj oblasti, veoma dobro materijalno opremljene institute i laboratorije,a iznad svega, naš najvredniji resurs je nastavno osoblje koje ima vrhunski kvalitet. Ubeđeni smo da ćemo harmonizacijom svih ovih aktivnosti i potencijala dati značajan doprinos akademskoj i naučno-istraživačkoj zajednici Republike Srbije.

Moje saradnike i mene, kao i sve pripadnike Vojne akademije i Vojnomedicinske akademije, dva stuba ovog hrama vojno-obrazovnog sistema očekuje mnogo posla. Postavili smo cilj i penjemo se ka njemu. Želimo da svako sutra bude bolje nego juče i da vojno školstvo, kao što i sami rekoste, postane prepoznatljiv brend našeg Ministarstva odbrane u zemlji i svetu. Želimo da mladi ljudi – najbolji među dobrima, sa ponosom hrle da studiraju na  akreditovanim studijskim programima u tri naučna polja i na tri nivoa studija, postajući tako snaga naše Vojske i države.

Univerzitet odbrane je osnovan Odlukom Vlade Republike Srbije 24.02.2011. godine. Ali rad na njegovom formiranju, od ideje do realizacije,  trajao je verovatno mnogo duže?

Rad na ovom projektu, a u okviru reformskih procesa sistema odbrane u oblasti obrazovnih i istraživačkih delatnosti, je trajao unazad tri godine. Prepoznali smo da imamo sve resurse i pretpostavke, pre svega vrlo obrazovan naučni kadar i iskoristili smo  iskustva Univerziteta odbrane Češke Republike, ali su nam veoma značajna bila i iskustva drugih akademskih ustanova u našoj zemlji i saradnja sa njima.  Još jednom smo pokazali da najdalje stignu oni koji znaju kuda idu. Radili smo organizovano i timski, sa ciljem i vizijom. Iskustva i teoriju pretakali smo u praksu, zahteve, normativna akta, standarde. Tako je rođen Univerzitet odbrane Srbije, tog istorijskog 24. februara 2011.godine. Odlučili smo da ovaj datum obeležavamo kao Dan univerziteta. Želimo da u istorijskim analima budemo upisani kao generacija stvaralaca koja je poštujući tradiciju stvorila instituciju za budućnost. Tog dana obeležićemo prvu godišnjicu Univerziteta odbrane, sumiraćemo učinjeno i javno predočiti viziju daljeg razvoja, dodelićemo prvi počasni doktorat nauka i bićemo domaćini svečane sednice Konferencije univerziteta Republike Srbije (KONUS).

Ova visokoškolska institucija dakle ima veoma jasne, definisane zadatke i nije virtuelna kategorija, niti mesto za slikanje, kako su neki neupućeni ili zlonamerni pojedinci pokušali da je predstave?

Ne bih se obazirao na opaske zlih. Nažalost, na našim prostorima se  uspeh ne prašta, a kleveta pljušti po uspešnima. To nas vuče nazad. Ja, kao i moji najbliži saradnici ne pripadamo toj kategoriji ljudi. Mi stvaramo i gradimo za budućnost. No, da se vratim na temu našeg razgovora. To je  Univerzitet odbrane.  Reč je o državnom univerzitetu, najmlađem u zemlji, koji je ispoštovao sve univerzitetske nacionalne i međunarodne standarde, koji je kao takav već stvorio svoj korporativni identitet i već je veoma dobro prihvaćen u akademskoj zajednici državnih i privatnih fakulteta Republike Srbije.  

Univerzitet odbrane integriše funkcije, uz puno poštovanje integriteta i tradicija, svih visokoškolskih ustanova u svom sastavu (Vojna akademija i Vojnomedicinska akademija). Integracijom akademskih i naučno-istraživačkih potencijala u sistemu odbrane ostvaruju se značajne uštede, sprečava dupliranje kapaciteta, racionalnije se koriste kadrovski, materijalni i prostorni resursi. Sinergija i timski rad su osnovni zahtev u funkcionisanju ovog sistema.

 

Kako Univerzitet odbrane funkcioniše u praksi, tj. kako su organizovane akademske studije?

Univerzitet odbrane delatnost visokog obrazovanja obavlja kroz akademske studije prvog, drugog i trećeg stepena, iz više naučnih oblasti a u okviru obrazovno-naučnih polja medicinskih nauka, tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka. Svi studijski programi u okviru osnovnih akademskih, integrisanih akademskih, master akademskih, specijalističkih akademskih i doktorskih studija su akreditovani od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u skladu sa bolonjskim procesom i podrazumevaju određeni broj ESPB kredita.

Od osnivanja do danas, za relativno kratko vreme, učinjen je veliki broj aktivnosti koji se odnosio na konstituisanje Rektorata Univerziteta odbrane, donošenje glavnih normativnih akata  i pravilnika, Statuta Univerziteta, formiranje organa i tela,   Senata i stručnih veća, Komisije za obezbeđenje kvaliteta kao i kadetskog parlamenta. Očekujemo akreditaciju novih studijskih programa, uvođenje doktorskih studija, jačanje naučno-istraživačkog rada uz partnersko učešće u naučnim projektima i dalje poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa kao i konačno prepoznavanje potrebe za materijalnom valorizacijom nastavničke delatnosti kao na svim drugim državnim univerzitetima. Već se pripremamo za drugu fazu razvoja univerziteta koja podrazumeva podršku i pomoć u akreditaciji i uključenje naših instituta, bibliotečke i izdavačke delatnosti u univerzitetsku zajednicu. Karijerno usavršavanje oficira kroz sva četiri stepena kao i osnivanje kadetskog istraživačkog centra će takođe biti predmet angažovanja čelnih ljudi Univerziteta.

Gospodine generale, Univerzitet, kažu akademski standardi, mora da bude autonoman. Univerzitet odbrane, međutim, integrativni je deo Ministarstva odbrane Srbije. Koliki je tu prostor za harmonizaciju? 

Univerzitet odbrane zadržava svoju autonomnost saglasno akademskim univerzitetskim standardima ali u svojim dokumentima ima i jasno definisane specifičnosti koje se odnose na funkcionisanje pod monitoringom Ministarstva odbrane i tu ništa nije sporno. Naprotiv jasna organizacija i ustrojstvo sistema odbrane su u startu velika komparativna prednost za naš Univerzitet.

Univerzitet odbrane se čini se već jasno pozicionirao u akademskom prostoru Srbije i regiona o čemu svedoče i brojni obavljeni susreti, potpisani sporazumi o saradnji i partnerstvu. Kakvi su Vam dalji planovi?

Vidim da pažljivo pratite naše aktivnosti i to me izuzetno raduje, a nagoveštava još jedno strateško partnerstvo kome težimo-partnerstvo sa medijima što je za nas od izuzetnog značaja. Ali u vezi vaše opservacije da smo već prepoznati u akademskoj zajednici Srbije, ona je potpuno tačna i mi smo na taj rezultat veoma ponosni.

Univerzitet odbrane nema potrebe da nikome bude nelojalna konkurencija već da ostvarenim rezultatima doprinese kvalitetu više u akademskoj zajednici Srbije. To su dobro razumele naše kolege na državnim i privatnim univerzitetima u Srbiji sa kojima radimo zajedno investirajući u znanje kao zalog za budućnost Srbije.

Veoma je važno spomenuti činjenicu da nas je KONUS primio u svoje redovno članstvo odmah po osnivanju i da smo dobili izuzetno veliku podršku akademske zajednice u svim segmentima univerzitetskog delovanja. Kolege sa drugih univerziteta jedinstvene su u stavu da je našim osnivanjem značajno ojačana akademska zajednica, imajući pre svega u vidu organizovanost i odgovornost sistema iz koga dolazimo. Odmah smo partnerski uključeni u ranije odobrene naučno-istraživačke projekte, dogovorena je mobilnost nastavnog osoblja i kadeta/studenata a potpisali smo i Sporazume o saradnji sa Univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu, Banjaluci i Državnim univerzitetom u Novom Pazaru. U najskorije vreme nas očekuje uspostavljanje takve saradnje i sa univerzitetima u Nišu i Novom Sadu.

Dalje unapređenje saradnje sa univerzitetima u regionu i svetu je jedan od prioriteta i za 2012. god. su već dogovoreni radni sastanci sa kolegama iz Rumunije, Bugarske, Austrije, Turske, SAD i Bosne i Hercegovine.

Inače, u visokoškolskim ustanovama Univerziteta odbrane se i prethodnih godina školovalo više pripadnika iz armija širom sveta, ima ih i danas a naš cilj je da tu dvosmernu saradnju razvijamo i ubuduće u okviru međunarodne vojne saradnje naše države.

 

Pomenuli ste i partnerstvo sa medijima i istakli da je Univerzitet odbrane već izgradio korporativni identitet?

Da, ali ovo su tek prvi koraci na dugom putu koji je pred nama. Vek u kome živimo je vek znanja, tehnologije, informacija i medija. Upravo zato je i nama veoma bitno partnerstvo sa Vama, predstavnicima javne reči, jer ono što radimo želimo da približimo najširoj javnosti, a pre svega mladićima i devojkama koji se opredeljuju za život i rad u vojsci. Zato imamo i jasnu ambiciju da dalje izgrađujemo i jačamo svoj korporativni identitet. Činjenica da za jedno mesto u Vojnoj akademiji ili na Medicinskom fakultetu VMA konkuriše i više od deset kandidata dovoljno govori o tome da smo na pravom putu i daje mi snagu i entuzijazam da bez posustajanja i odustajanja nastavim dalje. Kriterijumi jesu strogi, ali pravedni i to je sigurno jedan od razloga što se na konkurse javljaju najbolji srednjoškolci iz Srbije. Drugi razlozi se sigurno svode na činjenice da se školovanje sprovodi po tzv. koledž sistemu gde svaki kadet ima predvidivu karijeru, odmah po diplomiranju ima obezbeđen posao kao i višestruke mogućnosti za profesionalnu nadgradnju i usavršavanje. Ministarstvo odbrane svoje zadovoljstvo ovim činjenicama iskazuje snažnom podrškom daljem unapređenju znanja na našim prostorima, jer definitivno će ono biti najvažnija moneta kojom će se trgovati u 21.veku.

Vojnički poziv je nekada bio uglavnom muška profesija. A sada je sve više žena u uniformama i sve više njih je zainteresovano za studije na Univerzitetu odbrane.

Šta bi ste nam rekli o rodnoj ravnopravnosti i može li žena napredovati od kadeta do komandanta?

 - Na našim fakultetima, u Vojnoj akademiji i u Vojnomedicinskoj akademiji,  školuju se danas kadetkinje koje su se opredelile za vojni poziv. I postižu izuzetne rezultate spremajući se za ono što je u srpskoj vojničkoj tradiciji i vrednosnom kodu  vekovima bilo smatrano tipično muškom profesijom. Ostvarivanjem takvih rezultata  pokazuju primerom i delom da su ravnopravne, ali pre svega visoko motivisane za izvršavanje svih zadataka i obaveza koje pred njih postavlja  nimalo lak vojnički poziv. Pod okriljem našeg Univerziteta stasavaju budući komandanti, piloti, pešadinci, artiljerci, vojne diplomate, inženjeri, lekari i to i ženskog i muškog roda. U okviru sistema odbrane stvorene su sve neophodne pretpostavke za rodnu ravnopravnost u ovom domenu i tako smo, poštujući imperative doba i civilizacije kojoj pripadamo još jednom pokazali da možemo ukorak sa svetom i vremenom. Istrajaćemo na tom putu!

 

Gospodine generale, Univerzitet odbrane je svoju misiju započeo  odgovorno i ambiciozno. Početi iz početka nikada nije lako ali je i izazovno. Poznajući Vas i Vaše sposobnosti, hiruršku preciznost, vojničku smelost, oficirsku čast, naučničku viziju, ogromnu stvaralačku snagu i moto da „uvek može i više i bolje“ znam da ćete istrajati i da će Univerzitet odbrane vrlo brzo postati  vredna referenca Ministarstvu odbrane, državi Srbiji i našem narodu u celini. Hvala vam na razgovoru i srećna prva godiššnjica Univerziteta! 

 Objavljeno u Sekciji: Intervjui

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Kalendar aktivnosti

« Mart 2019 »
PonUtoSreČetPetSubNed
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas