Образовање током живота

 

Универзитет, односно високошколске јединице у његовом саставу могу самостално или у сарадњи са другим високошколским установама реализовати програме образовања током живота ван оквира студијских програма за који имају дозволу за рад.


Програми образовања током живота се реализују путем курсева, семинара, радионица, стручних и научних саветовања и др, на којима се полазници упознају са појединим областима струке и науке ради проширивања и продубљавања стеченог знања и успешног рада у пракси.Услови, начин и поступак реализације програма уређују се општим актом којег доноси Сенат, односно веће високошколске јединице. Лице уписано на програм образовања током живота има статус полазника.Лице која са успехом савлада програм образовања током живота добија уверење о савладаном програму. Лице које не савлада програм образовања током живота добија потврду о похађању програма.Образовање током  живота, односно  стручно усавршавање професионалних припадника Војске Србије представља јединствени систем њиховог непрекидног оспособљавања за примену знања, вештина и способности потребних за укључивање у радни процес, који је у вези са конкретном дужношћу.


Стручна усавршавања  организују се и реализују кроз: каријерна усавршавања официра, командне и штабне курсеве, курсеве страних језика, курсеве преквалификација, курсеве у области телекомуникација и информатике; курсеве у области логистике, курсеве у области материјалног и финансијског пословања, методичке курсеве наставника, извођача обуке и др.Каријерно усавршавање официра је систем непрекидног образовања официра којим се они додатно оспособљавају и непосредно припремају за обављање виших командних и штабних дужности и обављање послова у области безбедности и одбране


У складу са Правилником о курсевима и другим облицима усавршавања у Министарству одбране и Војсци Србије и својим статутом, Војна академија организује и реализује четири нивоа каријерног усавршавања официра:


1)    први ниво –  основни командно-штабни курс;


2)    други ниво – командно-штабно усавршавање,


3)    трећи ниво – генералштабно усавршавање и


4)    четврти ниво – Високе студије безбедности и одбране.  Каријерна усавршавања официра, командни и штабни курсеви и други облици усавршавања планирају се и организују у координацији са надлежним управама Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије према конкретним потребама Министарства одбране, односно Војске Србије, а реализују се у Војној академији у складу са програмом усавршавања и општим актом ове високошколске јединице.Високошколска јединица у којој се реализују стручно усавршавање из  израђује програм за сваки конкретни облик усавршавања.


Програме стручног усавршавања осим каријерних усавршавања официра, утврђују организационе јединице и установе Министраства одбране и Војске Србије за чије потребе се наведена усавршавања организују и реализују.


Програм каријерног усавршавања официра на првом нивоу, односно Основном командно-штабном курсу утврђује организациона јединица Генералштаба Војске Србије надлежна за људске ресурсе.


Програме каријерног усавршавања официра на другом, трећем и четвртом нивоу, односно Командно–штабном усавршавању, Генералштабном усавршавању и Високим студијама безбедности и одбране утврђује  организациона јединица Министарства одбране надлежна за људске ресурсе.Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас