Комисија за обезбеђење квалитета

 

Ради обезбеђења квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета у оквиру Универзитета одбране образује се Комисија за обезбеђење квалитета. Комисија има девет чланова, и то шест чланова (по два члана из сваког образовно-научног поља) који се бирају из реда наставног особља Универзитета, на предлог високошколских јединица, два члана који се бирају из реда кадета, на предлог Кадетског парламента Универзитета и једног члана који се бира из реда ненаставног особља.

 

Комисија  припрема предлог Стратегије обезбеђивања квалитета и израђује акционе планове за спровођење Стратегије, промовише изградњу културе квалитета на Универзитету, припрема предлог побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање, планира и припрема активности везане за праћење и контролу квалитета, према годишњем плану рада, разматра извештаје о редовном самовредновању Универзитета и даје своје мишљење, подноси извештај Сенату о стању у области квалитета најмање једанпут годишње, предлаже, по потреби, ванредно самовредновање у појединим областима, предлаже спољашњу проверу квалитета и пружа стручну помоћ у припреми документације за акредитацију пред надлежним органом, прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђивања квалитета и предлаже мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета, образује радна тела, доноси општа акта из своје надлежности, даје мишљења и препоруке, обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада.
 
Чланови Комисије за обезбеђење квалитета су:
 

1) потпуковник доц. др Слободан Симић, дипл. инж., председник,

2) војни службеник проф. др Гордана Дедић, заменик председника,

3) потпуковник доц. др Слободан Ђукић, члан,

4) потпуковнику сц Урошу Домазету, члан,

5) мајор доц. др Иван Петровић, члан,

6) војни службеник доц. др Мирослава Вукчевић, члан,

7) војни службеник проф. др Србољуб Стошић, члан,

8) кадет Павле Тарајић, члан,

9) кадет Милутин Матић, члан.

 

ОДЛУКА Сн бр. 9-33

 
Електронске седнице Комисије за обезбеђење квалитета

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас