Јавни конкурс за избор у звање наставника ВА УО

Универзитет одбране у Београду
Војна академија
РАСПИСУЈЕ


Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, и то:

- избор једног наставника за ужу научну област Економска теорија и политика у звање доцента и
- поновни избор три наставника за ужу научну област Економска теорија и политика у звање доцента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1.  да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,

2.  да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и

3.  да је кандидат професионално војно лице.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист” број 21/16).

2. Кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати пред комисијом за приступна предавања дана 09. 10. 2019. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

1. Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне академије),

2. Попуњен одговарајући Образазац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),

3. Уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,

4. Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања 01.10.2019. године.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидат који буде изабран у звање наставника неће бити постављан на формацијско место наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).

 

Jавни конкурс за избор и поновни избор лица у звање наставника ВА

Универзитет одбране у Београду
Војна академија
РАСПИСУЈЕ

Јавни конкурс за избор и поновни избор лица у звање наставника у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука, и то:

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

поновни избор једног наставника за ужу научну област Андрагогија у звање доцента.

Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

- избор једног наставника за ужу научну област Заштита од нуклеарног, хемијског, биолошког и запаљивог оружја, у звање редовног професора,
- поновни избор једног наставника за ужу научну област Систем логистике,  у звање ванредног професора,
- поновни избор једног наставника за ужу научну област Софтверско инжењерство,  у звање ванредног професора, и
- избор једног наставника за ужу научну област Ваздухопловно машинство,  у звање ванредног професора.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,

2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, и

3. да је кандидат професионално војно лице.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Да испуњава услове за избор у звање редовног професора, за избор и поновни избор у звање ванредног професора и поновни избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист” број 21/16).

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

1.  Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне академије),

2.  Попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),

3.  Уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,

4.  Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор и поновни избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања 01.10.2019. године.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидат који буде изабран или поново изабран у звање наставника неће бити постављан на формацијско место наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).

 

Јавни конкурс за избор у звање наставника ВА УО

Универзитет одбране у Београду
Војна академија
РАСПИСУЈЕ

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу техничко-технолошких наука, и то:

- избор једног наставника за ужу научну област Моторна возила и мотори у звање редовног професора и
- избор једног наставника за ужу научну област Војно ваздухопловство у звање доцента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,

2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и

3. да је кандидат професионално војно лице.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Да испуњава услове за избор у звање редовног професора  и доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист” број 21/16).

2. Кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати пред комисијом за приступна предавања дана 10. 09. 2019. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

1. Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне академије),

2.  Попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),

3. Уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,

4. Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране. Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања 01.10.2019. године.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидат који буде изабран у звање наставника неће бити постављан на формацијско место наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).

 

Јавни конкурс за избор у звање наставника ВА УО

Универзитет одбране у Београду
Војна академија
РАСПИСУЈЕ

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу техничко-технолошких наука, и то:

- избор једног наставника за ужу научну област Моторна возила и мотори у звање редовног професора и
- избор једног наставника за ужу научну област Војно ваздухопловство у звање доцента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,

2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и

3. да је кандидат професионално војно лице.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Да испуњава услове за избор у звање редовног професора  и доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист” број 21/16).

2. Кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати пред комисијом за приступна предавања дана 10. 09. 2019. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

1. Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне академије),

2. Попуњен одговарајући Образазац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),

3. Уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,

4. Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања 01.10.2019. године.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидат који буде изабран у звање наставника неће бити постављан на формацијско место наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звање сарадника Војне академије по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 29. 03. 2019. године, и то:

-     за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Снабдевање за пријављеног кандидата мајора Владимира Миловановића, дипл. инж. извештај

-     за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Одржавање за пријављену кандидаткињу поручника Марију Милић, дипл. инж. извештај и

-     за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Математика за пријављену кандидаткињу војног службеника Ивану Сарић извештај

Омогућава се увид у конкурсну документавију пријављеног кандидата, свим заинтересованим лицима, сваког радног дана у канцеларијама референта Већа за техничко-технолошке науке Војне академије у времену од 10,00 до 12,00 сати.

Увид јавности траје од 30. 09. до 14. 10. 2019. године.

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ


Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 324 од 1. јуна 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, потпуковника др Винка Жнидаршича извештај кандидата и извештај комисије

Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 322 од 1. априла 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, потпуковника доц. др Саше Бакрача извештај кандидата и извештај комисије

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 30.09.2019. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 29.10.2019. ГОДИНЕ

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за поновни избор два лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 320 од 1. фебруара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија  пријављених кандидата, пуковника доц. Др Горана Жупца извештај кандидата, извештај комисије, и пуковника доц. др Ивана Петровића извештај кандидата, извештај комисије.

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 03. 06. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 02. 07.  2019. ГОДИНЕ
 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 319 од 1. јануара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисијеа за избор лица у звања наставника Универзитета одбране и то:

-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Радарски системи за пријављеног кандидата пуковника доц. др Слободана Симића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије),
-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Транспорт и организација рада за пријављеног кандидата потпуковника доц. др Драгана Памучара, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије), и
-    за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Ракетни системи за пријављеног кандидата капетана др Момира Станковића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕO JE 05. 04. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈAO ДО 04.05. 2019. ГОДИНЕ

У ВЕЗИ СА ПРЕДМЕТНИМ УВИДОМ ЈАВНОСТИ ПОДНЕТ JE ПРИГОВОР НА ИЗБОР:

пп доц. др Драгана Памучара, дипл. инж.              Одговор на приговор

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 319 од 1. јануара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звања наставника Универзитета одбране и то:

-          за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Опасне материје за пријављеног кандидата пуковника доц. др Златеа Величковића извештај кандидата  извештај комисије,

-          за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Системи наоружања за пријављеног кандидата пуковника доц. др Александра Карија, дипл. инж. извештај кандидата  извештај комисије и

-          за избор два лица у звање доцента за ужу научну област Механика за пријављене кандидате пуковника др Александра Буквића, дипл. инж. извештај кандидата  извештај комисије и војног службеника др Срђана Живковића, дипл. инж. извештај кандидата  извештај комисије.

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 03. 05. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 02.06. 2019. ГОДИНЕ

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 319 од 1. јануара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисијеа за избор лица у звања наставника Универзитета одбране и то:

-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Радарски системи за пријављеног кандидата пуковника доц. др Слободана Симића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије),
-    за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Транспорт и организација рада за пријављеног кандидата потпуковника доц. др Драгана Памучара, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије), и
-    за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Ракетни системи за пријављеног кандидата капетана др Момира Станковића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕO JE 05. 04. 2019. ГОДИНЕ И ТРАЈAO ДО 04.05. 2019. ГОДИНЕ

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 311 од 1. септембра 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за поновни избор једног лица  у звање доцента за ужу научну област Војна историја, за пријављеног кандидата пуковника доц. др Слободана Ђукића извештај кандидата  извештај комисије.

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцеларији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 31.12. 2018. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 29.01. 2019. ГОДИНЕ


ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица у звање професора војних вештина за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружањем и опремом, за пријављеног кандидата пуковника Дејана Ранђеловића, а по конкурсу објављеном на интернет страници Војне академије, дана 25. 09. 2018. године. извештај

Омогућава се увид у конкурсну документацију пријављених накдидата, свим заинтересованим лицима, сваког радног дана у канцеларијама референта Већа техничко-технолошких наука у времену од 10,00 до 12,00 сати.

Увид јавности траје од 31.12. 2018.  до 14.01. 2019. године.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Избори у звања наставника

Erasmus ImprESS ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

Важнији линкови

Пратите нас