Vrste i nivoi studiranja

  

Akademske studije osposobljavaju kadete za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća. Prema nivou studija, razlikuju se: studije prvog stepena- osnovne akademske studije; studije drugog stepena - master akademske studije  i specijalističke akademske studije i studije trećeg stepena - doktorske akademske studije.
Osnovne akademske studije imaju od 180 do 240 ESPB u zavisnosti od dužine trajanja studija (tri ili četiri godine), a master akademske studije imaju najmanje 60 ESPB, kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 240 ESPB, odnosno 120 ESPB kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 180 ESPB. Specijalističke akademske studije najmanje 60 ESPB kada su prethodno završene master akademske studije. Doktorske akademske studije imaju najmanje 180 ESPB, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB  na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.
Zakonom je dozvoljena mogućnost da studijski programi iz medicinskih nauka mogu organizovati integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija. U tom slučaju ostvareni obim studija iznosi 360 ESPB.
 
Na Univerzitetu odbrane su akreditovani sledeći studijski programi:
 
a) osnovne akademske studije: u polju društveno-humanističkih nauka: menadžment u odbrani; u polju tehničko-tehnoloških nauka: vojnomašinsko inženjerstzvo; vojnoelektronsko inženjerstvo,; vojnohemijsko inženjerstvo i vojno vazduhoplovstvo;
Sumarni pregled studijskih programa osnovnih akademskih studija u Vojnoj akademiji i uverenja o njihovoj akreditaciji prikazani su u tabelama br.1 i 2
 
b)master akademske studije: u polju društveno-humanističkih nauka: menadžment u odbrani; u polju tehničko-tehnoloških nauka: vojnomašinsko inženjerstzvo; vojnoelektronsko inženjerstvo i vojnohemijsko inženjerstvo;  
Sumarni pregled studijskih programa master akademskih studija u Vojnoj akademiji i uverenja o njihovoj akreditaciji prikazani su u tabelama br. 3 i 4.
 
v) integrisane akademske studije: u polju medicinskih nauka: integrisane akademske studije za doktora medicine;
 
g) specijalističke akademske studije: u polju medicinskih nauka: traumatologija; medicinska toksikologija, farmakokinetika i bioekvivalencija lekova;

Sumarni pregled akreditovanih studijskih programa specijalističkih akademskih studija Medicinskog fakulteta VMA i uverenja o njihovoj akreditaciji prikazani su u sledećoj tabeli.

d) doktorske akademske studije: u polju društveno-humaniostičkih nauka: menadžment u odbrani; u polju tehničko-tehnoloških nauka: vojnomašinsko inženjerstvo i u polju medicinskih nauka: biomedicina.
Nazivi studijskih programa doktorskih akademskih studija i nazivi diploma na Univerzitetu odbrane prikazani su u tabeli br. 5.
 
Vojna akademija realizuje studijske programe na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama u društveno-humanističkom i tehničko-tehnološkom polju, vojno osposobljavanje kadeta, niži komandno-štabni kurs, komandno-štabno usavršavanje, generalštabno usavršavanje i Visoke studije odbrane i bezbednosti  i obavlja naučnoistraživački rad.

Na nivou osnovnih akademskih studija realizuje šest studijskih programa: Menadžment u odbrani, Vojmnomašinsko inženjerstvo, Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnohemijsko inženjerstvo, Vojno vazduhoplovstvo i Logistika u odbrani. Na drugom nivou obrazovanja realizuje master akademske studije iz sledećih studijskih programa: Menadžment u odbrani, Vojmnomašinsko inženjerstvo, Vojnoelektronsko inženjerstvo i Vojnohemijsko inženjerstvo. Doktorske akademske studije su akreditovane za studijske programe ''Menadžment u odbrani'' i ''Vojnomašinsko inženjerstvo''.

U skladu sa  pomenutim članom Zakona, Vojna akademija i Mašinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu su akreditovali studijski program za sticanje zajedničke diplome pod nazivom ''Vojnoindustrijsko inženjerstvo''.  Ovaj program je akreditovan na nivou osnovnih i master akademskih studija, a realizovaće se na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu i na Vojnoj akademiji u Beogradu.

Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije realizuje integrisane akademske studije, specijalističke akademske studije i doktorske akademske studije.

Svi navedeni studijski programi, kao i vojne visokoškolske instucije su akreditovani u protekle dve i po godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Ministarstvo prosvete je izdalo dozvolu za rad Vojnoj akademiji kao Visokoj školi akademskih studija i Visokoj školi VMA. Uskoro se očekuje dobijanje dozvole za rad Univerziteta odbrane.

Univerzitet odbrane, kao i njegove organizacione – Vojna akademija i Medicinski fakultet VMA,  odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta su akreditovani i u toku je proces dobijanja dozvole za rad. Univerzitet odbrane je uključen u Konferenciju univerziteta Republike Srbije (KONUS), što ima veoma značajne implikacije na unapređenje nastavno-naučne delatnosti Univerziteta.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas