Obrazovanje tokom života

Univerzitet, odnosno visokoškolske jedinice u njegovom sastavu mogu samostalno ili u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama realizovati programe obrazovanja tokom života van okvira studijskih programa za koji imaju dozvolu za rad.
 
Programi obrazovanja tokom života se realizuju putem kurseva, seminara, radionica, stručnih i naučnih savetovanja i dr, na kojima se polaznici upoznaju sa pojedinim oblastima struke i nauke radi proširivanja i produbljavanja stečenog znanja i uspešnog rada u praksi.Uslovi, način i postupak realizacije programa uređuju se opštim aktom kojeg donosi Senat, odnosno veće visokoškolske jedinice. Lice upisano na program obrazovanja tokom života ima status polaznika.Lice koja sa uspehom savlada program obrazovanja tokom života dobija uverenje o savladanom programu. Lice koje ne savlada program obrazovanja tokom života dobija potvrdu o pohađanju programa.
 
Obrazovanje tokom  života, odnosno  stručno usavršavanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije predstavlja jedinstveni sistem njihovog neprekidnog osposobljavanja za primenu znanja, veština i sposobnosti potrebnih za uključivanje u radni proces, koji je u vezi sa konkretnom dužnošću.
 
Stručna usavršavanja  organizuju se i realizuju kroz: karijerna usavršavanja oficira, komandne i štabne kurseve, kurseve stranih jezika, kurseve prekvalifikacija, kurseve u oblasti telekomunikacija i informatike; kurseve u oblasti logistike, kurseve u oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja, metodičke kurseve nastavnika, izvođača obuke i dr.
 
Karijerno usavršavanje oficira je sistem neprekidnog obrazovanja oficira kojim se oni dodatno osposobljavaju i neposredno pripremaju za obavljanje viših komandnih i štabnih dužnosti i obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i odbrane
 
U skladu sa Pravilnikom o kursevima i drugim oblicima usavršavanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i svojim statutom, Vojna akademija organizuje i realizuje četiri nivoa karijernog usavršavanja oficira:
 
1)    prvi nivo –  osnovni komandno-štabni kurs;
 
2)    drugi nivo – komandno-štabno usavršavanje,
 
3)    treći nivo – generalštabno usavršavanje i
 
4)    četvrti nivo – Visoke studije bezbednosti i odbrane.  
 
Karijerna usavršavanja oficira, komandni i štabni kursevi i drugi oblici usavršavanja planiraju se i organizuju u koordinaciji sa nadležnim upravama Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije prema konkretnim potrebama Ministarstva odbrane, odnosno Vojske Srbije, a realizuju se u Vojnoj akademiji u skladu sa programom usavršavanja i opštim aktom ove visokoškolske jedinice.Visokoškolska jedinica u kojoj se realizuju stručno usavršavanje iz  izrađuje program za svaki konkretni oblik usavršavanja.
 
Programe stručnog usavršavanja osim karijernih usavršavanja oficira, utvrđuju organizacione jedinice i ustanove Ministrastva odbrane i Vojske Srbije za čije potrebe se navedena usavršavanja organizuju i realizuju.
 
Program karijernog usavršavanja oficira na prvom nivou, odnosno Osnovnom komandno-štabnom kursu utvrđuje organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije nadležna za ljudske resurse.
 
Programe karijernog usavršavanja oficira na drugom, trećem i četvrtom nivou, odnosno Komandno–štabnom usavršavanju, Generalštabnom usavršavanju i Visokim studijama bezbednosti i odbrane utvrđuje  organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za ljudske resurse.
 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas