Prorektori

Univerzitet ima prorektore, koji se imenuju iz reda redovnih i vanrednih profesora Univerziteta i ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom i Zakonom o Vojsci Srbije. Prorektore Univerziteta imenuje i razrešava Ministar odbrane na predlog rektora Univerziteta na mandatni period od tri godine, a najduže do kraja mandata Rektora, sa pravom još jednog izbora.Prorektori Univerziteta organizuju i vode poslove u određenim oblastima iz delatnosti Univerziteta za koje ih rektor ovlasti, aktom o njihovom postavljenju. Jedan od prorektora, koga Rektor ovlasti, zamenjuje Rektora u slučaju odsutnosti.

 

Prorektor za kvalitet i razvoj                                                                   

pukovnik
prof. dr Boban Đorović

 

                                                                               

Redovni profesor na Vojnoj akademiji                             
телефон: +381 11 360 30 56
факс:       +381 11 300 52 01
E-Mail: boban.djorovic@mod.gov.rs

 

 

Prorektor za naučnoistraživačku
delatnost

 

pukovnik                                                
doc. dr Ivan Vulić   

телефон: +381 11 360 30 58
факс:       +381 11 300 52 01
E-Mail: ivan.vulic@mod.gov.rs

 

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas