Prorektori

Univerzitet ima prorektore, koji se imenuju iz reda redovnih i vanrednih profesora Univerziteta i ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom i Zakonom o Vojsci Srbije. Prorektore Univerziteta imenuje i razrešava Ministar odbrane na predlog rektora Univerziteta na mandatni period od tri godine, a najduže do kraja mandata Rektora, sa pravom još jednog izbora.Prorektori Univerziteta organizuju i vode poslove u određenim oblastima iz delatnosti Univerziteta za koje ih rektor ovlasti, aktom o njihovom postavljenju. Jedan od prorektora, koga Rektor ovlasti, zamenjuje Rektora u slučaju odsutnosti.

 

Prorektor za kvalitet i razvoj

 

pukovnik
prof.dr Jan Marček
Curriculum Vitae

 

                                                                               

Redovni profesor na Vojnoj akademiji                             
telefon: +381 11 360 30 56
faks:     +381 11 300 52 01
E-Mail: jan.marcek@mod.gov.rs

 

 

Prorektor za naučnoistraživačku
delatnost

 

 

 

vojni službenik                                                  
prof. dr Mirjana Životić-Vanović   
Curriculum Vitae

 

                                                                                    

Redovni profesor na
Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije
telefon: +381 11 360 30 58
faks:     +381 11 300 52 01

E-Mail: mirjana.vanovic@mod.gov.rs

 

 

 

Prorektor za međuuniverzitetsku i
međunarodnu saradnju

 

 

pukovnik
prof.dr Goran Dikić
Curriculum Vitae

 

                                                                                                                                                                      

 

Vanredni profesor na Vojnoj akademiji
telefon: +381 11 360 30 57
faks:     +381 11 300 52 01

E-Mail: goran.dikic@mod.gov.rs

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas