Stručna veća Univerziteta
 

Stručna veća se formiraju za obavljanje određenih poslova iz odgovarajuće naučne i stručne oblasti utvrđene u okviru obrazovno-naučnih polja, u skladu sa Zakonom.

Stručno veće  daje predloge o pitanjima iz svoje oblasti,  razmatra predloge i daje mišljenje o pitanjima iz svoje oblasti o kojim odlučuje Senat,  vrši izbor u zvanje docenta i vanrednog profesora, na predlog veća visokoškolskih jedinica,  daje Senatu mišljenje o predlogu za izbor u zvanje redovnog profesora, obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom.


 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Sadržaji

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas