Senat Univerziteta 

 

Senat je najviši stručni organ Univerziteta. Senat ima 13 članova.
Senat čine dekani visokoškolskih jedinica i po pravilu četiri redovna profesora iz Vojne akademije i tri redovna profesora sa Medicinskog fakulteta VMA.
Članovi Senata koji nisu redovni profesori, ne mogu učestvovati u glasanju kada je na dnevnom redu odlučivanje o izboru u zvanje redovnog profesora.Rektor i prorektori su članovi Senata. Rektor predsedava sednicama Senata.

Nadležnosti Senata:
1)    utvrđuje predlog Statuta Univerziteta, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva odbrane;
2)    utvrđuje predlog mišljenja o osnivanju, statusnoj promeni i promeni naziva visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta na osnovu prethodno dobijene saglasnosti Ministarstva odbrane;
3)    utvrđuje predlog odluke o osnivanju visokoškolske jedinice bez svojstva pravnog lica u sastavu Univerziteta na osnovu prethodno dobijene saglasnosti Ministarstva odbrane;
4)    utvrđuje predlog Finansijskog plana Univerziteta;
5)    utvrđuje predlog Izveštaja o poslovanju i predlog Godišnjeg obračuna Univerziteta;
6)    utvrđuje predlog odluke o visini školarine po pribavljenom mišljenju visokoškolske jedinice;
7)    utvrđuje jedinstvene standarde rada službi i jedinstvene standarde za formiranje baze podataka svih jedinica;
8)    utvrđuje politiku razvoja i angažovanja nastavnika i saradnika;
9)    utvrđuje standarde i mere za praćenje, obezbeđenje, unapređenje, razvoj i  kontrolu kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada;
10)    priprema odluku o raspisivanju konkursa za upis na studije;
11)    odlučuje o uslovima, postupku i načinu realizacije programa obrazovanja tokom čitavog života;
12)    utvrđuje, na predlog rektora, jedinstvenu politiku čiji je cilj stalno unapređenje kvaliteta nastave i usavršavanje naučnoistraživačkog rada;
13)    usvaja uže naučne oblasti na predlog veća visokoškolskih jedinica u svom sastavu, a po pribavljenom mišljenju stručnih veća Univerziteta;
14)    podnosi zahtev za proveru ispunjenja obaveza Univerziteta i visokoškolskih jedinica u njegovom sastavu u pogledu kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada;
15)    predlaže produženje radnog odnosa nastavniku koji je navršio 65 godina života, uz najmanje 15 godina staža osiguranja;

16) donosi opšta akta iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom i to:


        (1)    Kodeks profesionalne etike;
        (2)    Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima za sticanje zvanja nastavnika;
        (3)    Pravilnik o postupku i uslovima dodele zvanja i prava lica izabranog u zvanje   profesor emeritus;
       (4)    Pravilnik o uslovima i postupku davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
       (5)    Pravilnik o uslovima i postupku za upis kadeta i studenata na studijske programe;
       (6)    Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta;
       (7)    Pravilnik o samovrednovanju;
       (8)    Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava;
       (9)    Pravilnik o donošenju studijskih programa;
      (10)    Pravilnik o kadetskom, odnosno studentskom vrednovanju kvaliteta studija i pedagoškog rada nastavnika;
      (11)    Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu;
      12)    Pravilnik o udžbenicima;
     (13)    Pravilnikom o naučnoistraživačkom radu;
     (14)    Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije i promociji doktora nauka;
     (15)    Pravilnik o uslova i načinu angažovanja gostujućeg profesora;
     (16)    Pravilnik o uslovima i načinu učešća lica izabranih u naučno zvanje u ostvarivanju dela nastave na Univerzitetu;
     (17)    Pravilnik o kadetskom parlamentu;
     (18)    Pravilnik o uslovima i načinu realizacije Programa obrazovanja tokom života; 
     (19)    Strategija obezbeđenja kvaliteta;
     (20)    Strategija naučnoistraživačkog rada.


17)    vrši izbor u zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta na predlog veća visokoškolskih jedinica uz pribavljeno mišljenje nadležnog stručnog veća Univerziteta;
18)    daje mišljenje o predlogu normativa i standarda uslova rada visokoškolskih jedinica, kao i  materijalnim sredstvima za njihovo ostvarivanje;
19)    daje mišljenje o predlogu za utvrđivanje naučnih, odnosno stručnih oblasti u okviru polja iz čl. 27. Zakona;
20)    daje mišljenje o predlogu standarda i postupka za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih jedinica, spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih jedinica, izdavanje dozvola za rad, akreditacije visokoškolskih jedinica, akreditacije studijskih programa;
21)    razmatra pitanja od interesa za utvrđivanje nastavno-naučne delatnosti na Univerzitetu;
22)    razmatra upisnu politiku na Univerzitetu u saradnji sa organizacionom jedinicom Ministarstva odbrane nadležnom za ljudske resurse;
23)    daje mišljenje o predlogu liste stručnih, akademskih i naučnih naziva iz odgovarajućih oblasti i skraćenice tih naziva;
24)    donosi program naučnih istraživanja Univerziteta na osnovu predloga veća visokoškolskih jedinica u svom sastavu;
25)    donosi studijske programe svih nivoa studija (prvog, drugog i trećeg), na predlog veća visokoškolskih jedinica u svom sastavu, a po pribavljenom mišljenju nadležnih organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i nadležnog stručnog veća;
26)    donosi odluku o dodeli titule počasnog doktora;
27)    na zahtev visokoškolskih jedinica preispituje odluke stručnih organa Univerziteta;
28)    najmanje jednom godišnje razmatra izveštaj o ostvarivanju programa naučnih istraživanja Univerziteta;
29)    bira predstavnike Univerziteta u Konferenciji univerziteta Srbije, kao i u druga stručna tela, na predlog rektora;
30)    obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Izbori u zvanja nastavnika

Erasmus TEMPUS PROJEKTI

Važniji linkovi

Pratite nas